LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951858
W tym dzisiaj: 1450

Unikalnych odwiedzin: 116869
W tym dzisiaj: 255

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Administracja

Administracja

 

Opis

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU). Absolwent jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Absolwent posiada nawyki systematycznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia pierwszego stopnia

Grupa treści podstawowych obejmuje przedmioty z zakresu: podstaw prawoznawstwa, historii administracji, nauki o administracji, konstytucyjnego systemu organów państwowych, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, organizacji i zarządzania w administracji publicznej, makro- i mikroekonomii, publicznego prawa gospodarczego.

Grupa treści kierunkowych obejmuje przedmioty z zakresu: prawa cywilnego z umowami w administracji, prawa pracy i prawa urzędniczego, finansów publicznych i prawa finansowego, socjologii i metod badań socjologicznych, zamówień publicznych, prawa karnego i prawa wykroczeń, instytucji i źródeł prawa Unii Europejskiej, statystyki z demografią, legislacji administracyjnej, postępowania egzekucyjnego w administracji, technik negocjacji i mediacji w administracji, ustroju samorządu terytorialnego.

Studia drugiego stopnia

Grupa treści podstawowych obejmuje przedmioty z zakresu: zasad ustroju politycznego państwa, postępowania sądowo-administracyjnego, funduszy strukturalnych i systemu finansowania projektów Unii Europejskiej, historii myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej

Grupa treści kierunkowych obejmuje przedmioty z zakresu: Systemu ochrony prawnej w Unii Europejskiej, zarządzania zasobami ludzkimi, polityki społecznej i systemu ubezpieczeń społecznych, publicznego prawa konkurencji, prawa karnego skarbowego, socjologii organizacji przygotowywania projektów do Unii Europejskiej

Gdzie?

Kraków

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Humanistyczny » Instytut Politologii

  Czytaj więcej »

 • Gospodarka Przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Krakowska Akademia » Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Administracja i polityka publiczna

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Ignatianum w Krakowie » Wydział Pedagogiczny » Instytut Politologii

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Krakowska Akademia » Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

  Czytaj więcej »

 • Nauki o Rodzinie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II » Wydział Nauk Społecznych » Instytut Nauk o Rodzinie

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Humanistyczny » Instytut Filozofii i Socjologii

  Czytaj więcej »

 • Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Humanistyczny » Instytut Historii i Archiwistyki

  Czytaj więcej »

 • Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Humanistyczny » Instytut Historii i Archiwistyki

  Czytaj więcej »

 • Architektura Informacji

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Leśnictwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rolniczy » Wydział Leśny

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego » Wydział Nauk Społeczno Prawnych

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • instrumentalistyka

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Muzyczna we Wrocławiu » Wydział Instrumentalny

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Dolnośląska Szkoła Wyższa » Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

  Czytaj więcej »

 • Chemia

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria Chemiczna i Procesowa

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej » Wydział Filologii

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

  Czytaj więcej »

 • Nauczanie Fizyki i Matematyki

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Fizyki i Astronomii

  Czytaj więcej »

 • Turystyka Zdrowotna

  Jednostka prowadząca:
  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej » Wydział Turystyki i Rekreacji

  Czytaj więcej »

 • Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Informatyka - w języku angielskim

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Elektroniki

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria Środowiska

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Inżynierii Środowiska

  Czytaj więcej »

 • Doradca zawodowy

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Biotechnologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Biotechnologii

  Czytaj więcej »

Nowy Sącz

 • Master of Business Administration

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

  Czytaj więcej »

 • E-administracja

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu » Instytut Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa » Wydział Finansów i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

  Czytaj więcej »

 • Administracja i zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Administracji i Nauk Społecznych » Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Bankowość i finanse

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Administracji i Nauk Społecznych » Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Ad­mi­ni­stra­cja

  Jednostka prowadząca:
  Bydgoska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

Bielsko-Biała

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Administracji » Wydział Administracji

  Czytaj więcej »

Opole

 • administracja

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Opolska » Wydział Ekonomii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Filologia Polska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Filologiczny » Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji » Wydział Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach

  Czytaj więcej »

 • Interdyscyplinarne Studia Podyplomowe Historia i Tradycja Regionu

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Filologiczny » Instytut Języka Polskiego

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

Sulechów

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie » INSTYTUT PRAWA I ADMINISTRACJI - IPiA

  Czytaj więcej »

Łódź

 • ADMINISTRACJA

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 • Adminitracja

  Jednostka prowadząca:
  Społeczna Akademia Nauk » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie publiczne

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanistyczna \"Wschód - Zachód\" » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanistyczna \"Wschód - Zachód\" » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności » Wydział Informatyki i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Tarnów

 • ADMINISTRACJA

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie » Instytut Administracyjno-Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

Sosnowiec

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Filologiczny w Sosnowcu

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanitas » Wydział Administracji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Leśny

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Informatyka i ekonometria

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu » Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa

  Czytaj więcej »

Toruń

Kielce

Bytom

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Ekonomii I Administracji

  Czytaj więcej »

Częstochowa

 • Pielęgniarstwo - pomostowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Administracja europejska i międzynarodowa

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Polonijna » Instytut Ekonomii, Administracji i Politologii (EAP)

  Czytaj więcej »

 • Administracja gospodarcza

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Polonijna » Instytut Ekonomii, Administracji i Politologii (EAP)

  Czytaj więcej »

 • Administracja nieruchomościami

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Polonijna » Instytut Ekonomii, Administracji i Politologii (EAP)

  Czytaj więcej »

 • Administracja publiczna

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Polonijna » Instytut Ekonomii, Administracji i Politologii (EAP)

  Czytaj więcej »

 • Administracja sądowa

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Polonijna » Instytut Ekonomii, Administracji i Politologii (EAP)

  Czytaj więcej »

 • Gospodarowanie zasobami środowiska

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Polonijna » Instytut Ekonomii, Administracji i Politologii (EAP)

  Czytaj więcej »

Wałcz

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

  Czytaj więcej »

Jarocin

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

Konin

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich

  Czytaj więcej »

Gorzów Wielkopolski

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

  Czytaj więcej »

Wałbrzych

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

  Czytaj więcej »

Stalowa Wola

Zamość

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

Pruszków

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki

  Czytaj więcej »

Radom

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Radomska » Wydział Informatyki i Matematyki

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Radomska » Wydział Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Radomska » Wydział Filologiczno- Pedagogiczny

  Czytaj więcej »

 • Stosunki międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Handlowa

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Handlowa

  Czytaj więcej »

 • Filologia Angielska

  Jednostka prowadząca:
  Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

  Czytaj więcej »

Przemyśl

 • Administracja i zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych » Instytut Nauk Politycznych

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Administracyjno - Społeczna

  Czytaj więcej »

 • Psychology (psychologia)

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Psychologii

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Administracja - zarządzanie publiczne, e-administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Menedżerska » Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Pomoc humanitarna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Badania rynkowe i społeczne

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej » Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Komunikacja społeczna i PR

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie » Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno - Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Warszawska » Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Cła i Logistyki

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Administracja rządowa i samorządowa

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanizacji

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie w administracji

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanizacji

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych » Wydział Nauk Społecznych i Technik Komputerowych

  Czytaj więcej »

Jarosław

Rzeszów

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie » Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Muzeologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Socjologiczno-Historyczny

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Biologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

  Czytaj więcej »

Wołomin

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej

  Czytaj więcej »

Żory

Dąbrowa Górnicza

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu

  Czytaj więcej »

Gliwice

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Organizacji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Pułtusk

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Humanistyczna » Wydział Administracji

  Czytaj więcej »

Otwock

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Ostrołęka

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej

  Czytaj więcej »

Józefów

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

  Czytaj więcej »

Siedlce

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Akademia podlaska w Siedlcach

  Czytaj więcej »

Koszalin

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Administracja

  Jednostka prowadząca:
  Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Filia Koszalin » Wydział Administracji

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget