LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951846
W tym dzisiaj: 1438

Unikalnych odwiedzin: 116867
W tym dzisiaj: 253

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Archeologia

Archeologia

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu archeologii poszczególnych epok i okresów oraz nauk pokrewnych. Zna metody i techniki prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych. Posiada wiedzę źródłoznawczą umożliwiającą ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych. Zna podstawowe zabiegi konserwacji zabytków i zasady muzealnego opracowywania zbiorów. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi wykonywanie prac technicznych w trakcie badań archeologicznych i prac laboratoryjnoinwentaryzacyjnych w placówkach gromadzących zbiory zabytków archeologicznych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu archeologii w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Zaleca się, aby zajęcia z obszaru archeologii prowadzone były w sposób zapewniający studentom kontakt z oryginalnymi źródłami archeologicznymi.
 2. Zaleca się, aby zajęcia terenowe przygotowywały do obsługi aparatury geodezyjnopomiarowej oraz umożliwiały nabycie umiejętności fotografowania i filmowania.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę z wybranych działów archeologii. Zna metody i osiągnięcia nauk pokrewnych archeologii – humanistycznych i przyrodniczych. Posiada umiejętności posługiwania się metodami właściwymi dla tych nauk. Absolwent posiada umiejętności stosowania i rozwijania wiedzy specjalistycznej – w sferze źródłoznawczej i teoretycznej. Zna zasady organizowania i funkcjonowania zespołów badawczych w stopniu umożliwiającym wykonywanie zawodu archeologa – zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Zaleca się, aby ćwiczenia terenowe: obejmowały treści z zakresu strategii działań organizacyjnych podejmowanych w związku z realizacją badań terenowych oraz zapewniały zdobycie doświadczenia w zakresie samodzielnego prowadzenia prac na odcinku badań i kierowania zespołami ludzkimi.

Przedmioty

Gdzie?

Toruń

Wrocław

Warszawa

 • Archeologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie » Wydział Nauk Historycznych i Społecznych » Instytut Archeologii

  Czytaj więcej »

 • Archeologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Historyczny » Instytut Archeologii

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Archeologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Socjologiczno-Historyczny

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Archeologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Filozoficzno-Historyczny

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Archeologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget