LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 952006
W tym dzisiaj: 130

Unikalnych odwiedzin: 116908
W tym dzisiaj: 37

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien posiadać umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Absolwent powinien być przygotowany do: wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu; wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu; wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia; kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu; zarz ądzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu; jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu; jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent powinien posiadać poszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, społecznych i sztuk pięknych. Powinien posiadać umiejętności wykonywania zadań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie: kształtowania krajobrazu w skali regionu, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych; kształtowania krajobrazu w skali miejscowej, w tym w zakresie ochrony i rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych oraz kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym w otoczeniu budowli inżynierskich. Absolwent powinien być przygotowany do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin mających wpływ na treść i formę krajobrazu. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu; jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu; jednostkach administracji rządowej i samorządowej; jednostkach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne; zarządach parków narodowych i krajobrazowych; instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Gdzie?

Wrocław

Lublin

 • Architektura krajobrazu

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski

  Czytaj więcej »

 • Architektura krajobrazu

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie » Wydział Ogrodniczy

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Architektura krajobrazu

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

Wałbrzych

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Architektura krajobrazu

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Biologiczno-Rolniczy

  Czytaj więcej »

Sanok

 • Kształtowanie krajobrazu

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku » Instytut Rolnictwa

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Architektura Krajobrazu

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Elologii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Architektura krajobrazu

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego » Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

  Czytaj więcej »

Opole

 • Architektura Krajobrazu

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Przyrodniczo-Techniczny

  Czytaj więcej »

Szczecin

 
Face Upward - Widget