LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 937883
W tym dzisiaj: 766

Unikalnych odwiedzin: 114899
W tym dzisiaj: 92

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2.500. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach technologicznych (pracy) i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby bhp. Powinien posiadać umiejętność korzystania z wiedzy w pracy zawodowej i komunikowania się z otoczeniem oraz niezbędną wiedzę w zakresie prawa i ekonomii. Absolwent powinien umieć: interpretować rolę i miejsce człowieka w procesie pracy wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami, praktycznie wykorzystywać wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, organizacji, zarządzania i marketingu w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oceniać przebieg procesów produkcyjnych (pracy) w zakładach pracy w kontekście zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien umieć: przeprowadzać kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, formułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy, oceniać rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, badać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz podejmować działania profilaktyczne. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy - w tym w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy u małych, średnich i dużych przedsiębiorców - u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy. Powinien być przygotowany do pracy w jednostkach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka, a także w szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk technicznych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.
 2. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Federation Europčenne d'Associations Nationales d'Ingènieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent powinien posiadać - rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę z zakresu nauk matematycznych, technicznych i ekonomicznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Powinien umieć korzystać z profesjonalnego oprogramowania, prowadzić badania, analizować, oceniać i porównywać alternatywne rozwiązania, proponować i optymalizować nowe rozwiązania oraz samodzielnie analizować problemy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent powinien posiadać umiejętności organizowania pracy, w tym działań zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Powinien umieć: kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bhp, wykonywać analizy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oceniać ryzyko zawodowe, opracowywać i wdrażać systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, organizować i prowadzić prace badawcze i rozwojowe - w szczególności projektować i wdrażać rozwiązania techniczne i organizacyjne minimalizujące skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. Absolwent powinien postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: służbie bezpieczeństwa i higieny pracy u małych, średnich i dużych przedsiębiorców, administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w biurach projektowych i doradczych jako ekspert w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Gdzie?

 • Bezpieczeństwo I Higiena Pracy (BHP)

  Jednostka prowadząca:
  Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno - Medyczna » Wydział Przyrodniczy

  Czytaj więcej »

Częstochowa

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Częstochowska » Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

  Jednostka prowadząca:
  Akademia im. Jana Długosza » Wydział Matematyczno-Przyrodniczy » Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza w Cęstochowie

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Częstochowska » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Zarządzanie podmiotami świadczącymi usługi kosmetologiczne w odniesieniu do nowych przepisów sanitarno – higienicznych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Konin

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna

  Czytaj więcej »

Lublin

Wałbrzych

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

  Czytaj więcej »

Radom

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Jednostka prowadząca:
  Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Radomska » Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy

  Czytaj więcej »

Sosnowiec

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanitas » Wydział Administracji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget