LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 952010
W tym dzisiaj: 134

Unikalnych odwiedzin: 116910
W tym dzisiaj: 39

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Biotechnologia

Biotechnologia

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia licencjackie trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180. Studia inżynierskie trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2500. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłońci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii. Absolwent studiów licencjackich powinien być przygotowany do: pracy w przemyńle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych; pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych; wykonywania podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego; obsługi aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych oraz samodzielnego rozwijania własnych umiejętnońci zawodowych. Absolwent studiów inżynierskich powinien być przygotowany do: pracy w przemyńle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych; pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych; wykonywania podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego; wykorzystania urządzeń technologicznych i aparatury badawczej; prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz samodzielnego rozwijania własnych umiejętnońci zawodowych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomońć języka angielskiego.
 2. Przy tworzeniu programów nauczania na studiach inżynierskich mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).
 3. Zalecane jest prowadzenie zajęć z bioinformatyki, w zakresie pozwalającym na dokonywanie podstawowych analiz z użyciem ogólnie dostępnych narzędzi informatycznych.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry, gdy dotyczą absolwentów studiów licencjackich. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1000. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120. Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry, gdy dotyczą absolwentów studiów inżynierskich. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent powinien dysponować wiedzą teoretyczną pozwalającą na opis i wyjańnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym, a także wiedzą specjalistyczną z zakresu kierunku studiów. Absolwent powinien być przygotowany do: wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych; projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach; projektowania i prowadzenia eksperymentu oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Zalecane jest prowadzenie zajęć z bioinformatyki, w zakresie pozwalającym na dokonywanie złożonych operacji analitycznych z użyciem ogólnie dostępnych narzędzi informatycznych.

Przedmioty

Gdzie?

Katowice

 • Biotechnologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • biotechnologia

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Rzeszowska » Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

 • Biotechnologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Biotechnologia

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

 • Biotechnologia - studia w języku angielskim

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

 • Biotechnologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu » Wydział Nauk o Żywności

  Czytaj więcej »

 • biotechnologia stosowana roślin

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu » Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Biotechnologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Nauk Biologicznych

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Biotechnologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Rolnictwa i Bioiżynierii

  Czytaj więcej »

 • Biotechnologia medyczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu » Wydział Lekarski II

  Czytaj więcej »

Opole

 • Biotechnologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Przyrodniczo-Techniczny » Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej

  Czytaj więcej »

Częstochowa

Toruń

Bydgoszcz

 • Nanobioinżynieria

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy » Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

  Czytaj więcej »

 • Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy » Wydział Hodowli i biologii Zwierząt

  Czytaj więcej »

 • Biotechnologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy » Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

  Czytaj więcej »

 • Biotechnologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Nauk Przyrodniczych

  Czytaj więcej »

Kielce

Kraków

 • Biotechnologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rolniczy » Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Biotechnologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie » Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

  Czytaj więcej »

 • Biotechnologia

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski

  Czytaj więcej »

Gliwice

 • Biotechnologia

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

  Czytaj więcej »

 • Biotechnologia

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Biotechnologia

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

Sosnowiec

 • Biotechnologia

  Jednostka prowadząca:
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach » Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Biotechnologia

  Jednostka prowadząca:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny » Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

  Czytaj więcej »

 • Biotechnologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej »

Łódź

Warszawa

 
Face Upward - Widget