LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951957
W tym dzisiaj: 81

Unikalnych odwiedzin: 116901
W tym dzisiaj: 30

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Chemia

Chemia

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia licencjackie trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 180. Studia inżynierskie trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2500. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 210.

Studia licencjackie Absolwent studiów licencjackich powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. W pracy zawodowej powinien umieć wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz przestrzegać zasad etyki i przepisów prawa – w szczególności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Absolwent powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Studia inąynierskie Absolwent studiów inżynierskich powinien posiadać umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartą na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych oraz korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej – w szczególności otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, posługiwania się literaturą fachową oraz przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent powinien znać podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętność interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy. Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu chemii. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, drobnej wytwórczości, administracji oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.
 2. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry, gdy dotyczą absolwentów studiów licencjackich. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1000. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120. Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry, gdy dotyczą absolwentów studiów inżynierskich. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu chemii oraz wykazać biegłość w wybranej specjalności. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów chemicznych – również w niestandardowych sytuacjach – a także umieć wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien umieć dyskutować na tematy chemiczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołową. Absolwent powinien posiadać umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, w administracji państwowej i samorządowej oraz być przygotowany do pracy w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Gdzie?

Katowice

 • Chemia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  Czytaj więcej »

Toruń

 • Chemia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Chemii

  Czytaj więcej »

 • Materiału współczesnych technologii

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Chemii

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Chemia - studia w języku angielskim

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

Częstochowa

Tarnów

 • CHEMIA

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie » Instytut Matematyczno-Przyrodniczy

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Chemia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu » Wydział Chemii

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Doradztwo filozoficzne i coaching

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Administracji i Nauk Społecznych » Instytut Filozofii

  Czytaj więcej »

Kielce

Kraków

 • Chemia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Geograficzno-Biologiczny

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Energetyka i chemia jądrowa

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Chemii

  Czytaj więcej »

 • Chemia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Chemii

  Czytaj więcej »

 • Energetyka i chemia jądrowa

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Chemii

  Czytaj więcej »

 • Energetyka i chemia jądrowa

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Chemii

  Czytaj więcej »

 • Chemia

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna

  Czytaj więcej »

 • Chemia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie » Wydział Matematyczno - Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

  Czytaj więcej »

 • Chemistry (w języku angielskim)

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Chemii

  Czytaj więcej »

 • Chemia

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna » Wydział Nowych Technologii i chemii

  Czytaj więcej »

Opole

Gliwice

 • Chemia

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

 • Technologia i inżynieria chemiczna

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Chemia

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

 • Chemia budowlana

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

 • Chemia stosowana

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej

  Czytaj więcej »

 • Chemia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Chemii

  Czytaj więcej »

 • Analityka chemiczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Chemii

  Czytaj więcej »

 • Chemia Kosmetyczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Chemii

  Czytaj więcej »

Siedlce

 • Chemia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia podlaska w Siedlcach » Wydział Nauk Ścisłych

  Czytaj więcej »

Szczecin

 
Face Upward - Widget