LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 937835
W tym dzisiaj: 718

Unikalnych odwiedzin: 114891
W tym dzisiaj: 84

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Dietetyka

Dietetyka

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 3000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności; planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia; zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP); oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób; organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering); organizacjach konsumenckich; placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji) oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu medycyny. Absolwent powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi. Powinien posiadać ponadto przygotowanie ogólne i zawodowe obowiązujące w ochronie zdrowia. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians) określające status dietetyka i chroniące tytuł zawodowy dietetyka w państwach Unii Europejskiej.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2000. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien – w oparciu o dobre przygotowanie teoretyczne i dostosowane do profilu kształcenia zajęcia praktyczne – uzyskać zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowozale żnych. Absolwent jest specjalistą w zakresie: planowania i wdrażania opartego o podstawy naukowe żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dla zróżnicowanych pod względem wieku, zawodu oraz warunków życia grup ludności; profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych; przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet; rozpoznawania, zapobiegania i leczenia niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego; oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze pacjentów; stosowania żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem lub powstających na tle wadliwego żywienia i chorób; prowadzenia oświaty zdrowotnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia (edukacja żywieniowa) oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów. Absolwent powinien być przygotowany do prowadzenia badań w dziedzinie żywności i żywienia oraz do kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji potraw. Powinien znać podstawy marketingu, prawa żywnościowego oraz prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia; domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego; szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka. Powinien opanować umiejętność pracy z ludźmi chorymi, kierowania zespołami terapeutycznymi oraz zarządzania placówkami prowadzącymi poradnictwo dietetyczne. Powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Gdzie?

Nysa

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie » Instytut Dietetyki

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej

  Czytaj więcej »

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Nauk o Żywieniu i Żywności

  Czytaj więcej »

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody

  Czytaj więcej »

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu » Wydział Lekarski II

  Czytaj więcej »

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu » Wydział Wychowania Fizycznego

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

  Czytaj więcej »

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Gospodarki

  Czytaj więcej »

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Bydgoska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

  Czytaj więcej »

Kraków

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Krakowska Akademia » Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych

  Czytaj więcej »

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rolniczy » Wydział Technologii Żywności

  Czytaj więcej »

 • Jakość i bezpieczeństwo żywności

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rolniczy » Wydział Technologii Żywności

  Czytaj więcej »

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Małopolska Wyższa Szkoła » Wydział Humanistyki i Zdrowia

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Żywienie w sporcie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji

  Czytaj więcej »

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Rehabilitacji

  Czytaj więcej »

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego » Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Czytaj więcej »

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Warszawski Uniwersytet Medyczny » Wydział Nauk o Zdrowiu

  Czytaj więcej »

Kielce

 • studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach » Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

  Czytaj więcej »

Częstochowa

 • Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie » Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

  Czytaj więcej »

Konin

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

  Czytaj więcej »

Leszno

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanistyczna

  Czytaj więcej »

Łódź

 • DIETETYKA

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

  Czytaj więcej »

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi » Wydział Nauk o Zdrowiu

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie » Wydział Medyczny

  Czytaj więcej »

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Medyczny

  Czytaj więcej »

Bytom

Katowice

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

  Czytaj więcej »

Siedlce

 • Dietetyka

  Jednostka prowadząca:
  Akademia podlaska w Siedlcach

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget