LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950313
W tym dzisiaj: 1655

Unikalnych odwiedzin: 116604
W tym dzisiaj: 283

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Etnologia

Etnologia

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę humanistyczną oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu etnologii. Powinien orientować się w problematyce zjawisk kulturowych, organizowania i funkcjonowania kultury oraz znaczenia kultury i historycznej zmienności form kulturowych w etno-kulturowej różnorodności świata – od poziomu lokalnego i regionalnego do europejskiego i globalnego. Powinien znać podstawowe pojęcia, idee i koncepcje z obszaru etnologii, antropologii kulturowej i społecznej oraz nauk pokrewnych o kulturze i społeczeństwie. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się terminologią specjalistyczną z zakresu etnologii i nauk pokrewnych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach kulturalnych, oświatowych i turystycznych, w mediach i muzeach oraz w instytucjach prowadzących badania opinii społecznej (reklamie, marketingu). Ukończenie specjalności nauczycielskiej umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w szkolnictwie (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać zaawansowaną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę ogólno-humanistyczną oraz wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych. Powinien być zaznajomiony z problematyką antropologii kulturowej, teorii kultury, analizy antropologicznej oraz antropologicznej interpretacji procesów społeczno-kulturowych. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: instytucjach kulturalnych i oświatowych; muzeach; instytucjach turystycznych; instytucjach informacyjnych (mediach) oraz instytucjach prowadzących badania opinii społecznej (reklamie, marketingu, public relations). Absolwent powinien być przygotowany do pracy w instytucjach i urzędach, w których niezbędni są specjaliści do spraw społecznych i kulturowych oraz umiejący interpretować zjawiska społeczno-kulturowe poprzez pryzmat antropologii – w administracji, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych, agendach pomocowych. Ukończenie specjalności nauczycielskiej umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w szkolnictwie (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podejmowania pracy badawczej oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Gdzie?

Toruń

Cieszyn

 • Etnologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie » Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • etnologia i antropologia kulturowa

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

  Czytaj więcej »

Warszawa

Łódź

 • Etnologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Filozoficzno-Historyczny

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Etnologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 • Etnoregionalistyka świata

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget