LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950293
W tym dzisiaj: 1635

Unikalnych odwiedzin: 116603
W tym dzisiaj: 282

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Farmacja

Farmacja

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 11 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 5300. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 330.

Absolwent posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Jest przygotowany do pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii w ramach systemu opieki zdrowotnej. W szczególności jest przygotowany do: profesjonalnego sprawowania obowiązków farmaceuty w zakresie: (a) sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych, (b) wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, (c) sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych, (d) udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych w warunkach racjonalizacji farmakoterapii, (e) prowadzenia badań chemicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych i toksykologicznych produktów leczniczych, (f) udziału w badaniach klinicznych i terapii monitorowanej stężeniem leku oraz (g) udziału w monitorowaniu niepożądanych działań produktów leczniczych; samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji; twórczej i partnerskiej współpracy zawodowej z pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia w zakresie inicjowania i wspierania działań prozdrowotnych; ustawicznej aktualizacji wiedzy i umiejętności fachowych z myślą o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w toku ustawicznych szkoleń, kształcenia specjalizacyjnego oraz w trybie samokształcenia; zarządzania w obszarze farmacji; korzystania z wiedzy i umiejętności fachowych w pracy i życiu codziennym – zgodnie z zasadami etyki i deontologii oraz poszanowania i przestrzegania prawa oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i uczestniczenia w badaniach. Absolwent jest przygotowany do pracy w: aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych; przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych; zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych; inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia; jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska; zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej; instytutach naukowo-badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych. Absolwent posiada 2 umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami: ochrony zdrowia publicznego – szczególnie aptekami ogólnodostępnymi i szpitalnymi; prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, importu, eksportu i obrotu hurtowego produktów leczniczych i materiałów medycznych oraz badawczo-rozwojowymi, inspekcyjnymi oraz administracyjnymi z obszaru farmacji i ochrony zdrowia. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu farmacji.

Przedmioty

Gdzie?

Toruń

Poznań

 • Farmacja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu » Wydział Farmaceutyczny

  Czytaj więcej »

Sosnowiec

Łódź

 • Farmacja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi » Wydział Farmaceutyczny

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Farmacja

  Jednostka prowadząca:
  Warszawski Uniwersytet Medyczny » Wydział Farmaceutyczny

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie farmacją

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanizacji

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget