LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955815
W tym dzisiaj: 1038

Unikalnych odwiedzin: 117651
W tym dzisiaj: 235

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Filozofia

Filozofia

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, logiki i etyki. Powinien znać inne dyscypliny filozoficzne – ich tradycje i szczegółowe zagadnienia, stosownie do wybranej specjalności. Absolwent powinien posiadać umiejętność prezentowania poglądów filozoficznych, podstawową umiejętność analizy i interpretacji tekstów filozoficznych oraz tłumaczenia obcojęzycznych tekstów filozoficznych. Powinien być przygotowany do artykułowania i uzasadniania własnych poglądów. Studia powinny przygotowywać do kontynuowania edukacji na tym samym lub innych kierunkach, pełnienia różnorodnych ról społecznych i do podjęcia pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz zawodach, które nie wymagają określonego przygotowania. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz być przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Na studiach pierwszego stopnia zrealizowane powinny zostać treści z zakresu ontologii/metafizyki/teorii bytu lub epistemologii/teorii poznania.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać rozbudowaną i pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw wykształcenia filozoficznego to jest historii filozofii, logiki, ontologii/metafizyki/teorii bytu, epistemologii/teorii poznania oraz etyki. Powinien posiadać znajomość innych dyscypliny filozoficznych i aktualnego stanu badań w poszczególnych dyscyplinach. Stosownie do wybranej specjalności powinien znać konkretne tradycje filozoficzne, koncepcje i szczegółowe zagadnienia. Powinien posiadać umiejętność samodzielnej analizy, prezentacji i interpretacji tekstów filozoficznych, rozumienia i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także twórczego i krytycznego myślenia oraz formułowania, przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów. Powinien posiadać podstawy do samodzielnych poszukiwań światopoglądowych i etycznych, do tworzenia własnego obrazu świata i identyfikowania problemów i wyzwań współczesności. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), pracy badawczej w zakresie filozofii, pracy w zawodach, które nie wymagają określonego przygotowania oraz do prowadzenia zajęć z etyki i edukacji filozoficznej w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Przedmioty

Gdzie?

Kraków

 • Etyka - Mediacje i negocjacje

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Humanistyczny » Instytut Filozofii i Socjologii

  Czytaj więcej »

 • Filozofia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Humanistyczny » Instytut Filozofii i Socjologii

  Czytaj więcej »

 • Filozofia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II » Wydział Filozoficzny

  Czytaj więcej »

 • Filozofia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Ignatianum w Krakowie » Wydział Filozoficzny

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Doradztwo filozoficzne i coaching

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Filozofia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Kognitywistyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Filozofii i Socjologii » Instytut Filozofii

  Czytaj więcej »

 • Filozofia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie » Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

  Czytaj więcej »

 • Philosophy of Being, Cognition and Value

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Filozofii i Socjologii » Instytut Filozofii

  Czytaj więcej »

 • Filozofia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Filozofii i Socjologii » Instytut Filozofii

  Czytaj więcej »

 • Bioetyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Filozofii i Socjologii » Instytut Filozofii

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Coaching i doradztwo filozoficzne

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 • Filozofia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Toruń

Bydgoszcz

 • Filozofia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Administracji i Nauk Społecznych » Instytut Filozofii

  Czytaj więcej »

 • Filozofia i etyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Administracji i Nauk Społecznych » Instytut Filozofii

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Etyka i Filozofia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Filozofia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Filozofia

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Filozofii

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Filozofia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Socjologiczno-Historyczny

  Czytaj więcej »

Opole

 • Filozofia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Historyczno-Pedagogiczny » Instytut Filozofii

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Filozofia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Filozoficzno-Historyczny

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Filozofia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget