LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955703
W tym dzisiaj: 926

Unikalnych odwiedzin: 117646
W tym dzisiaj: 230

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Fizyka techniczna

Fizyka techniczna

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych oraz szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent posiada poszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę podstawową z dziedziny nauk fizycznych oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności. Wiedza i zdobyte umiejętności pozwalają mu rozwiązywać problemy fizyczne – zarówno rutynowe jak i niestandardowe. Absolwent potrafi pozyskiwać wiedzę z literatury naukowej i specjalistycznej, prowadzić dyskusje fachowe zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę i kierować pracą zespołu. Absolwent ma wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w instytutach naukowo-badawczych, przemyśle oraz szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent ma nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Chemia
 2. Matematyka
 3. Podstawy fizyki
 4. Elektrotechnika i elektronika
 5. Podstawy fizyki technicznej
 6. Labolatorium fizyczne
 7. Grafika inżynierska
 8. Metody matematycznej fizyki

Studia Drugiego Stopnia

 1. Labolatorium fizyczne
 2. Fizyka współczesna
 3. Fizyka faz skondensowanych
 4. Metody numeryczne

Gdzie?

Katowice

 • Fizyka Techniczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  Czytaj więcej »

Kielce

Częstochowa

Bydgoszcz

Toruń

Kraków

Zielona Góra

 • Fizyka techniczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Fizyki i Astronomii

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Fizyka techniczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Fizyka techniczna

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Poznańska

  Czytaj więcej »

Łódź

Warszawa

 • Fizyka Techniczna

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Warszawska » Wydział Fizyki

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget