LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951863
W tym dzisiaj: 1455

Unikalnych odwiedzin: 116870
W tym dzisiaj: 256

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2500. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu geodezji i kartografii. Absolwent powinien wykazywać znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Powinien umieć określać i ewidencjonować stan własności nieruchomości ziemi oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji. Powinien posiadać umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent powinien być przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania. Powinien być przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych, małych firmach, administracji oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.
 2. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii Powinien posiadać umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Absolwent powinien być przygotowany do pracy: w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka
 2. Fizyka
 3. Grafika inżynierska
 4. Informatyka
 5. Geomatyka
 6. Rachunek wyrównawczy
 7. Geodezja podstawowa, geodezja satelitarna i astronomii geodezyjnej
 8. Geodezyjne pomiary szczegółowe
 9. Geodezja inżynieryjna
 10. Kartografia
 11. Fotogrametria i teledetekcja
 12. Katastra i gospodarka nieruchomościami
 13. Systemy informacji przestrzennej

Studia Drugiego Stopnia

 1. Zaawansowana matematyka
 2. Zaawansowane metody opracowywania obserwacji
 3. Geodynamika
 4. Cyfrowe przetwarzanie obrazu
 5. Geodezja fizyczna i grawimetria geodezjna
 6. Pomiary przemieszczeń
 7. Satelitarne techniki pomiarowe
 8. Gospodarka nieruchomościami

Gdzie?

Nowy Sącz

 • Geodezja i Kartografia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Geodezja i kartografia

  Jednostka prowadząca:
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

Kielce

 • Geodezja i Kartografia

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach » Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

  Czytaj więcej »

Kraków

 • Geodezja i Kartografia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rolniczy » Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

  Czytaj więcej »

Wrocław

Lublin

Rzeszów

Jarosław

 • Geodezja i Kartografia

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu » Instytut Inżynierii Technicznej

  Czytaj więcej »

Wołomin

 • Geodezja i Kartografia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Geodezja i Kartografia

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna

  Czytaj więcej »

 • Geodezja i kartografia

  Jednostka prowadząca:
  Uczelnia Warszawska » Instytut Nauk Technicznych

  Czytaj więcej »

 • Geodezja i kartografia

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna » Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

  Czytaj więcej »

Łódź

Koszalin

 • Geodezja i kartografia

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Koszalińska » Wydział Nauk Ekonomicznych

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget