LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950348
W tym dzisiaj: 1690

Unikalnych odwiedzin: 116610
W tym dzisiaj: 289

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Geografia

Geografia

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii oraz zna relacje kształtujące funkcjonowanie systemu przyroda – człowiek. Zna podstawowe procesy zachodzące w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce. Posiada umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Absolwent jest przygotowany do: pracy w instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem i ochroną; pracy w instytucjach zajmujących się gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej oraz pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent posiada zaawansowaną – w relacji do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu geografii wzbogaconą o wiedzę ogólną z obszaru nauk ścisłych, społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych. Absolwent umie analizować zjawiska i procesy przyrodnicze, gospodarcze i społeczne w różnych skalach przestrzennych – globalnej, regionalnej i lokalnej. Absolwent posiada umiejętności kompleksowej oceny środowiska życia człowieka oraz kreatywnego wykorzystywania wiedzy i wykonywania pracy zawodowej. Jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych oraz do pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Podstawy geografii
 2. Astronomiczne podstawy geografii
 3. Systemy informacji geograficznej
 4. Matematyka i statystyka
 5. Fizyka i chemia Ziemi
 6. Ekonomia
 7. Socjologia
 8. Geomorfologia
 9. Hydrologia i oceanografia
 10. Meteorologia i klimatologia
 11. Geografia ekonomiczna
 12. Geografia społeczna
 13. Geografia osadnictwa
 14. Geografia polityczna
 15. Geografia regionalna Polski
 16. Geografia regionalna świata
 17. Geologia
 18. Kartografia i topografia
 19. Gleboznawstwo i geografia gleby
 20. Kształtowanie i ochrona środowiska
 21. Gospodarka przestrzenna
 22. Planowanie przestrzenne
 23. Teledetekcja

Studia Drugiego Stopnia

 1. Metodologia badań geograficznych
 2. Filozofia
 3. Globalne problemy geografii społeczno-ekonomicznej
 4. Globalne problemy geografii fizycznej

Gdzie?

Sosnowiec

 • Geografia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Nauk o Ziemii

  Czytaj więcej »

 • Studia Regionalne

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Nauk o Ziemii

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Geografia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki » Instytut Geografii

  Czytaj więcej »

Wrocław

Kielce

 • Geografia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach » Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

  Czytaj więcej »

 • Geografia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach » Wydział Matematyczno-Przyrodniczy » Instytut Geografii

  Czytaj więcej »

Kraków

 • Geografia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Geograficzno-Biologiczny

  Czytaj więcej »

Toruń

 • Geografia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Czytaj więcej »

Warszawa

Szczecin

 • Geografia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk o Ziemi

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Geografia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Nauk Geograficznych

  Czytaj więcej »

 • Geomonitoring

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Nauk Geograficznych

  Czytaj więcej »

 • Studia Regionalne

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Nauk Geograficznych

  Czytaj więcej »

 • Geoinformacja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Nauk Geograficznych

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget