LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951940
W tym dzisiaj: 64

Unikalnych odwiedzin: 116898
W tym dzisiaj: 27

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Geologia

Geologia

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać wiedzę szczegółową z zakresu geologii oraz wiedzę ogólną z zakresu nauk o ziemi i nauk przyrodniczych. Nabyta wiedza i umiejętności powinny umożliwiać wykonywanie pomocniczych prac geologicznych na poziomie odtwórczym (zawodowym). Powinien umieć uczestniczyć w pracy grupowej i kierować niewielkimi zespołami wykonującymi zadania zlecone. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki geologicznej. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu wychowania fizycznego – w wymiarze 60 godzin, którym można przypisać do 2 punktów ECTS; języków obcych – w wymiarze 120 godzin, którym należy przypisać 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej – w wymiarze 30 godzin, którym należy przypisać 2 punkty ECTS. Treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji – powinny stanowić co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence).
 2. Programy nauczania powinny zawierać treści humanistyczne, z zakresu prawa, ekonomii lub inne poszerzające wiedzę humanistyczną w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin, którym należy przypisać nie mniej niż 3 punkty ECTS.
 3. Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
 4. Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub terenowe.
 5. Student otrzymuje 10 punktów ECTS za przygotowanie do egzaminu dyplomowego (w tym za przygotowanie pracy dyplomowej, jeśli przewiduje ją program nauczania).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1000. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien umieć posługiwać się samodzielnie wiedzą geologiczną. Powinien posiadać umiejętności kierowania zespołami oraz wykazywania inicjatywy twórczej, być przygotowany do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin zajmujących się gospodarczym wykorzystaniem surowców mineralnych oraz ochroną i kształtowaniem środowiska. Powinien być przygotowany do pracy w administracji państwowej i samorządowej. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz pracy badawczej.

Wskazania

 1. Kształcenie na drugim stopniu mogą podjąć osoby, które zaliczyły 60% treści podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku studiów geologia, w tym wszystkie treści podstawowe.
 2. Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, względnie ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub terenowe. Ćwiczenia terenowe powinny trwać nie krócej niż 5 tygodni.
 3. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka
 2. Fizyka
 3. Chemia
 4. Metody komputerowe w geologii
 5. Geofizyka
 6. Geochemia
 7. Geologia historyczna i stratygrafia
 8. Paleontologia
 9. Tektonika
 10. Mineralogia i petrologia
 11. Geologia złóż
 12. Geologia regionalna Polski
 13. Kartografia geologiczna
 14. Hydrogeologia i ochrona wód podziemnych
 15. Geologia stosowana i ochrona środowiska

Studia Drugiego Stopnia

 1. Zagadnienia prawne w geologii i ochronie środowiska
 2. Geologia regionalna świata
 3. Ocena oddziaływania na środowisko

Gdzie?

Sosnowiec

 • Geologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Nauk o Ziemii

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • APPLIED PETROLEUM GEOSCIENCES (NAUKI O ZIEMI W POSZUKIWANIU WĘGLOWODORÓW)

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Geologii

  Czytaj więcej »

 • Geologia stosowana

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Geologii

  Czytaj więcej »

 • Geologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Geologii

  Czytaj więcej »

Wrocław

Szczecin

 • Geologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk o Ziemi

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget