LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951911
W tym dzisiaj: 35

Unikalnych odwiedzin: 116891
W tym dzisiaj: 20

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Górnictwo i geologia

Górnictwo i geologia

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent powinien posiadać ogóln wiedzę z obszaru nauk o ziemi i nauk matematyczno-technicznych oraz wiedzę specjalistyczn z zakresu górnictwa. Powinien posiadać umiejętności korzystania z wiedzy w życiu zawodowym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy. Powinien umieć komunikować się z otoczeniem, aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, kierować podległymi sobie pracownikami, podejmować samodzielnie działalność gospodarcz oraz radzić sobie z problematyk ekonomiczn – z zachowaniem norm prawnych i etycznych oraz w poczuciu odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się nim w działalności zawodowej. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności do: wykonywania dokumentacji geologicznej i geotechnicznej; projektowania i realizacji robót górniczych i geotechnicznych; nadzorowania robót geologicznych, górniczych i geotechnicznych – w tym w zakresie mechanizacji, elektryfikacji i informatyzacji oraz ograniczania niekorzystnego wpływu przemysłu na środowisko. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach górniczych, geologicznych i geotechnicznych oraz w działach gospodarki, w których występuj problemy z zakresu górnictwa i geologii. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Przy tworzeniu programów nauczania mog być uwzględniane wymogi – określone przez Wyższy Urzd Górniczy – umożliwiajce uzyskanie uprawnień zawodowych.
 2. Przy tworzeniu programów nauczania mog być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwaj nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent powinien umieć posługiwać się zaawansowan wiedz ogóln z obszaru nauk o ziemi i nauk matematyczno-technicznych oraz wiedz specjalistyczn z zakresu górnictwa i geologii. Powinien posiadać umiejętności kierowania zespołami i podejmowania decyzji o znacznym stopniu ryzyka. Powinien wykazywać się inicjatyw twórcz i umiejętnościami współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin przy rozwizywaniu złożonych interdyscyplinarnych problemów, jakie pojawiaj się w górnictwie i geologii. Powinien być przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, w organach nadzoru górniczego, w administracji państwowej i samorzdowej oraz w jednostkach projektowych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz pracy badawczej.

Wskazania

 1. Przy tworzeniu programów nauczania mog być uwzględniane wymogi – określone przez Wyższy Urzd Górniczy – umożliwiajce uzyskanie uprawnień zawodowych wyższego dozoru ruchu zakładów górniczych.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka
 2. Fizyka
 3. Chemia
 4. Informatyki
 5. Geometrii i grafiki inżynierskiej
 6. Mechaniki i wytrzymałości materiałów
 7. Ochrony środowiska
 8. Geologia
 9. Górnictwo
 10. Wiertnictwo
 11. Mechanika górotworu
 12. Bezpieczeństwo pracy i ergonomii
 13. Geodezja górnicza i metrologia
 14. Geofizyka górnicza
 15. Hydrogeologia i kształtowanie środowiska wodnego
 16. Inżynieria gazowa
 17. Eksploatacja złóż węglowodorów
 18. Wentylacja i pożary
 19. Technika strzelnicza
 20. Maszyny i urządzenia górnicze
 21. Urządzenia i napędy elektryczne

Studia Drugiego Stopnia

 1. Statystyka
 2. Fizyka współczesna
 3. Informatyka w technice
 4. Zarządzanie środowiskiem
 5. Geologia złóż
 6. Organizacja i projektowanie prac geologicznych
 7. Inżynieria złoż
 8. Technologia górnicza
 9. Geotechnika
 10. Technologia wiertnicza
 11. Zarządzanie i marketing

Gdzie?

Wrocław

 • Makrokierunek: Górnictwo i Energetyka - studia w języku angielskim

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii

  Czytaj więcej »

 • Górnictwo i Geologia

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii

  Czytaj więcej »

Lubin

 • Górnictwo i geologia

  Jednostka prowadząca:
  Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego

  Czytaj więcej »

Gliwice

 • Górnictwo i Geologia

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Górnictwa i Geologii » Instytut Geologii Stosowanej

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget