LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955621
W tym dzisiaj: 844

Unikalnych odwiedzin: 117636
W tym dzisiaj: 220

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia licencjackie trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180. Studia inżynierskie trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2500. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego oraz ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną, a absolwent studiów inżynierskich – dodatkowo wiedzę o charakterze technicznym. Absolwent jest przygotowany do: kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego; współpracy w przygotowywaniu dokumentów planistycznych; opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych; podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów; uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowywaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów; planowania rozwoju infrastruktury technicznej; planowania rozwoju usług, w tym usług publicznych; uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska; współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko; przygotowywania – we współpracy ze specjalistami innych dziedzin – opracowań związanych z ochroną środowiska i planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony; udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami; podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi oraz współuczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju regionalnego; współuczestniczenia w opracowywaniu planów rozwoju euroregionów; doradztwa w zakresie gospodarką gruntami i nieruchomo ściami; doradztwa w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji oraz współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji. Absolwent jest przygotowany do pracy w: zespołach przygotowuj ących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu. Absolwent studiów inżynierskich jest dodatkowo przygotowany do: opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych; opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania; sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego; przygotowywania ofert inwestycyjnych; planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów infrastruktury technicznej; planowania systemów transportowych i związanych z nimi obiektów obsługi transportu; współpracy przy opracowywaniu planów regionalnych i planów euroregionów; współpracy w opracowywaniu planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych oraz stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Przestrzennej w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią. Absolwent studiów inżynierskich jest przygotowany do pracy w pracowniach projektowych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Przy tworzeniu programów nauczania na studiach inżynierskich mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).
 2. Programy nauczania mogą obejmować następujące ćwiczenia terenowe: z zakresu inwentaryzacji przyrodniczej wybranego obszaru – uwzględniające ocenę stanu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, identyfikację podstawowych zagrożeń dla środowiska, technologie oraz obiekty infrastruktury komunalnej i proekologicznej; z zakresu sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych – uwzględniające przygotowywane w firmach lub jednostkach samorządowych dokumenty lub opracowania.

Studia Drugiego Stopnia

Studia trwają nie krócej niż 4 semestry, gdy dotyczą absolwentów studiów licencjackich. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1000. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120. Studia trwają nie krócej niż 3 semestry, gdy dotyczą absolwentów studiów inżynierskich. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent uzyskuje niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu: konceptualizacji i planowania zrównoważonego rozwoju, a także kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami w warunkach polaryzacji i konkurencyjności grup, wymogami cywilizacyjnymi, moż- liwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury. Absolwent ma kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, rozumie uwarunkowania społeczne i interkulturowe swojej działalności. Absolwent jest przygotowany do: opracowywania dokumentów planistycznych jednostek osiedleńczych oraz regionów, euroregionów i kraju; konstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych; sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów oraz ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego; planowania rozwoju infrastruktury technicznej i systemów transportowych; współpracy przy konstruowaniu europejskiej perspektywy rozwoju przestrzennego; pełnienia roli doradcy i negocjatora posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy publiczno-prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej; zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym, w tym zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu marketingu terytorialnego; planowania ochrony europejskiego dziedzictwa kultury miejskiej i regionalnej oraz prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele. Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomo ści; agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej oraz instytucjach i agencjach Unii Europejskiej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Przynajmniej 50% zajęć powinno być przeznaczone na seminaria, ćwiczenia audytoryjne, projektowe lub terenowe.
 2. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka
 2. Statystyka
 3. Ekonomia
 4. Geografia ekonomiczna
 5. Rysunek techniczny i planistyczny
 6. Socjologia
 7. Historia urbanistyki
 8. Prawoznawstwo
 9. Grafika inżynierska
 10. Fizyka
 11. Podstawy gospodarki przestrzennej
 12. Społeczno-kulturowe uwarunkowanie gospodarki przestrzennej
 13. Przyrodnicze uwarunkowanie gospodarowania przestrzenią
 14. Prawne uwarunkowanie gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
 15. Ekonomika miast i regionów
 16. Samorząd terytorialny
 17. Projektowanie urbanistyczne
 18. Planowanie przestrzenne
 19. Planowanie infrastruktury technicznej
 20. Geograficzne systemy informacji przestrzennej
 21. Strategia rozwoju gminy
 22. Gospodarka nieruchomościami
 23. Geodezja i kartografia
 24. Budownictwo
 25. Zasady projektowania
 26. Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych

Studia Drugiego Stopnia

 1. Teoria systemów
 2. Kształtowanie i ochrona środowiska
 3. Teoria organizacji i zarządzania
 4. Gospodarka przestrzenna Unii Europejskiej
 5. Marketing terytorialny
 6. Polityka regionalna
 7. Technika legislacyjna w planowaniu
 8. Planowanie rozwoju miast
 9. Model w gospodarce przestrzennej

Gdzie?

Poznań

 • Gospodarka przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

  Czytaj więcej »

 • Gospodarka przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

Wrocław

Bydgoszcz

 • Gospodarka przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Gospodarki

  Czytaj więcej »

Kraków

 • Gospodarka Przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Geograficzno-Biologiczny

  Czytaj więcej »

 • Gospodarka Przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rolniczy » Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Gospodarka przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Gospodarka przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie » Wydział Agrobioinżynierii

  Czytaj więcej »

 • Gospodarka przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski

  Czytaj więcej »

Katowice

 • GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach » Wydział Ekonomii

  Czytaj więcej »

 • GOSPODARKA TURYSTYCZNA

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Gospodarka przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Gospodarka przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach » Wydział Ekonomii

  Czytaj więcej »

 • Gospodarka przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

  Czytaj więcej »

Zabrze

Jarosław

 • Gospodarka Przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu » Instytut Inżynierii Technicznej

  Czytaj więcej »

Opole

 • Gospodarka Przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

Jasło

 • Gospodarka przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle » Wydziału Ekonomii, Gospodarki Przestrzennej i Transportu

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Gospodarka przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk o Ziemi

  Czytaj więcej »

 • Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych

  Jednostka prowadząca:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny » Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

  Czytaj więcej »

 • Gospodarka przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny » Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

  Czytaj więcej »

 • Odnawialne źródła energii

  Jednostka prowadząca:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny » Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Gospodarka przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Gospodarka przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Elologii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Gospodarka przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Czytaj więcej »

 • Gospodarka przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego » Wydział Leśny

  Czytaj więcej »

Elbląg

Łódź

 • Gospodarka przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Gospodarka przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

  Czytaj więcej »

 • Gospodarka przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Nauk Geograficznych

  Czytaj więcej »

 • Gospodarka przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

  Czytaj więcej »

Rybnik

Siedlce

 • Gospodarka przestrzenna

  Jednostka prowadząca:
  Akademia podlaska w Siedlcach

  Czytaj więcej »

Koszalin

 
Face Upward - Widget