LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955864
W tym dzisiaj: 1087

Unikalnych odwiedzin: 117658
W tym dzisiaj: 242

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Historia sztuki

Historia sztuki

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu dziejów sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej – z okresu czasów starożytnych po współczesność. Jest przygotowany do prowadzenia prac pomocniczych w zakresie: dokumentacji zabytków, przygotowania wystaw dzieł sztuki, upowszechniania sztuki oraz obrotu dziełami sztuki. Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z obszaru historii sztuki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu wychowania fizycznego – w wymiarze 60 godzin, którym można przypisać do 2 punktów ECTS; języków obcych – w wymiarze 120 godzin, którym należy przypisać 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej – w wymiarze 30 godzin, którym należy przypisać 2 punkty ECTS. Treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji – powinny stanowić co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence).
 2. Programy nauczania powinny zawierać treści poszerzające wiedzę ogólną w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin, którym przypisać należy nie mniej niż 3 punkty ECTS.
 3. Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
 4. Programy nauczania powinny przewidywać nauczanie języka łacińskiego.
 5. Za przygotowanie do egzaminu dyplomowego (w tym także za przygotowanie pracy dyplomowej, jeśli przewiduje ją program nauczania) student otrzymuje 10 punktów ECTS.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu historii sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej – z okresu czasów starożytnych po współczesność. Jest przygotowany do pracy w muzeach i urzędach konserwatorskich, galeriach wystawiających i prowadzących obrót dziełami sztuki, redakcjach wydawnictw, czasopism, placówkach popularyzujących sztukę oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Programy nauczania powinny przewidywać ćwiczenia terenowe lub muzealnokonserwatorskie w wymiarze nie mniejszym niż 2 tygodnie.
 2. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Wprowadzenie do historii sztuki
 2. Historia sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej
 3. Historia sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej
 4. Historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej
 5. Historia sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej
 6. Muzealnictwo i ochrona zabytków
 7. Ikonografia i ikonologia
 8. Teoria i metodologia nauk o sztuce oraz krytyki artystycznej
 9. Rynek dzieł sztuki

Studia Drugiego Stopnia

 1. Dzieje myśli o sztuce
 2. Teoretyczne aspekty współczesnej kultury wizualnej
 3. Warsztaty badawcze historii sztuki
 4. Metodologia historii sztuki i historia badań nad sztuką

Gdzie?

Kraków

Toruń

Katowice

 • Historia sztuki

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Wrocław

Lublin

 • Historia sztuki

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Historia Sztuki

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Filozoficzno-Historyczny

  Czytaj więcej »

Warszawa

 
Face Upward - Widget