LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951859
W tym dzisiaj: 1451

Unikalnych odwiedzin: 116869
W tym dzisiaj: 255

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1900. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę dotyczącą źródeł informacji, procesów informacyjnych oraz z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Powinien znać metody i techniki stosowane w procesach informacyjno-bibliotecznych. Powinien posiadać umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji (w tym bibliotecznych narzędzi informacji o zbiorach, serwisów www, baz danych). Powinien znać metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji oraz kształcenia użytkowników. Powinien umieć promować działalność biblioteczną, informacyjną oraz z zakresu czytelnictwa. Powinien znać prawo autorskie, biblioteczne i informacyjne. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów i zbiorów informacji o dokumentach oraz systemami informacyjnymi. Powinien być przygotowany do pracy w: wszystkich typach bibliotek, ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych, wydawnictwach, archiwach, księgarniach, a także szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Powinien umieć wykorzysta ć zdobytą wiedzę i umiejętności z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent powinien: być przygotowany do rozwiązywania problemów zawodowych, umieć pracować w zespole oraz umieć sprawnie komunikować się z otoczeniem. Powinien ponadto wykazywać się: otwartością na zmiany, innowacyjnością oraz umiejętnością przystosowywania się do zmieniaj ącego się środowiska. Powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.
 2. Wskazane jest, aby w realizacji programu nauczania w zakresie treści kierunkowych zapewniony był kontakt studentów z warsztatem działalności bibliotecznej, informacyjnej, wydawniczej i księgarskiej. Wskazane jest, aby studenci mieli: możliwość pracy z dokumentami tradycyjnymi i elektronicznymi wszelkich typów; dostęp do różnych źródeł informacji – w tym zautomatyzowanych baz danych, czasopism elektronicznych i bibliotek wirtualnych); możliwość korzystania ze specjalistycznego oprogramowania do: zintegrowanych systemów automatyzacji bibliotek, tworzenia baz danych, serwisów www oraz wykonywania zadań graficznych. Wskazane jest, aby część zajęć była prowadzona w formie zajęć terenowych i wizyt w instytucjach bibliotecznych, centrach i oddziałach informacji lub innych instytucjach książki.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent studiów powinien posiadać rozszerzoną wiedzę z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz znajomość metod badawczych pozwalających na rozwiązywanie problemów naukowych, a także umiejętności zapewniające radzenie sobie z problemami zawodowymi i podejmowanie decyzji również w sytuacjach niestandardowych. Absolwent powinien zdobyć specjalizację o charakterze teoretyczno-profesjonalnym związaną z informacją naukow ą i bibliotekoznawstwem, dostosowaną do kryteriów, potrzeb i możliwości środowiska regionalnego, w którym działa jednostka uczelni prowadząca kształcenie. Absolwent powinien być przygotowany do: rozwoju własnej kariery zawodowej związanej z kierowaniem i zarzą- dzaniem w instytucjach bibliotecznych oraz ośrodkach i oddziałach informacji; kierowania przedsięwzięciami w zakresie informacji elektronicznej; planowania i realizowania polityki informacyjnej w wymiarze dziedzinowym i terytorialnym; organizowania i prowadzenia działalno ści naukowo-badawczej w dziedzinie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz do pracy w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, a także posiadać zmysł krytyczny i nastawienie innowacyjne związane z rozwojem technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz postępowymi tendencjami w bibliotekarstwie, księgarstwie, edytorstwie i archiwistyce. Powinien umieć dostosować się do zmian w zakresie informacji i mediów elektronicznych. Powinien być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Komunikacja społeczna i medialna
 2. Systemy komunikowania w nauce
 3. Metody zarządzania
 4. Historia kultury
 5. Nauki o książce, bibliotece i informacji
 6. Czytelnictwo
 7. Analiza i opracowania dokumentów
 8. Bibliotekarstwo
 9. Historia książki i bibliotek
 10. Społeczne konteksty działalności bibliotecznoinformacyjnej i problematyki użytkowników informacji
 11. Projektowanie i oceny systemów i usług informacyjnych i bibliotecznych
 12. Zagadnienia wydawnicze i księgarskie
 13. Źródła i wyszukiwanie informacji

Studia Drugiego Stopnia

 1. Społeczeństwo informacji i wiedzy
 2. Terminologia specjalistyczna z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
 3. Kierunki badawcze w informacji naukowej, bibliotekoznawstwie i bibliologii
 4. Zarządzanie i marketing w bibliotekarstwie i praktyce informacyjnej
 5. Problematyka prawna w działalności informacyjnej i bibliotecznej
 6. Etyka w działalności informacyjnej i bibliotecznej

Gdzie?

Toruń

 • Zarządzanie informacją i bibliologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Nauk Historycznych

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Administracji i Nauk Społecznych » Katedra Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

  Czytaj więcej »

 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Administracji i Nauk Społecznych » Katedra Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

  Czytaj więcej »

 • Książka Dawna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Administracji i Nauk Społecznych » Katedra Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

  Czytaj więcej »

Kielce

 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Kraków

 • Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

Pułtusk

 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Humanistyczna » Wydział Historyczny

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget