LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950398
W tym dzisiaj: 1740

Unikalnych odwiedzin: 116613
W tym dzisiaj: 292

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Informatyka i ekonometria

Informatyka i ekonometria

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien: dysponować podstawową wiedzą merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów; znać metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej; umieć podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych; posiadać wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej – w szczególności projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi. Absolwent powinien być przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, matematyki stosowanej oraz informatyki. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1000. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien znać metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do zaawansowanej analizy zjawisk gospodarczych w skali mikroi makroekonomicznej, jak również do podejmowania racjonalnych decyzji we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych. Powinien posiadać umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych i baz danych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych oraz formułowania strategii ich informatyzacji. Absolwent powinien posiadać umiejętności niezbędne do prowadzenia zaawansowanej działalności doradczej, wymagającej kwalifikacji analitycznych, w której konieczne jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych, jak również do realizowania prac o charakterze twórczym. Absolwent powinien być przygotowany do prowadzenia prac badawczych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Ekonomia
 2. Prawo
 3. Zarządzanie
 4. Informatyka ekonomiczna
 5. Rachunkowość
 6. Finanse
 7. Analiza matematyczna
 8. Algebra liniowa
 9. Statystyka opisowa i ekonomiczna
 10. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
 11. Ekonometria
 12. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 13. Badania operacyjne
 14. Programowanie komputerowe
 15. Projektowanie systemów informatycznych
 16. Bazy danych

Studia Drugiego Stopnia

 1. Prognozowanie i symulacja
 2. Analizy wielowymiarowe
 3. Metody reprezentacyjne
 4. Ekonometria dynamiczna i finansowa
 5. Ekonomia matematyczna
 6. Metody aktuarialne
 7. Analiza statystyczna w badaniach rynku
 8. Sieci komputerowe
 9. Inżynieria oprogramowania
 10. Systemy informacyjne zarządzania

Gdzie?

Kraków

 • Informatyka i ekonometria

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Matematyki Informatyki i Ekonometrii

  Czytaj więcej »

Częstochowa

 • Informatyka i Ekonometria

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Częstochowska » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

Kielce

Rzeszów

Szczecin

Łódź

 • Informatyka i Ekonometria

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

  Czytaj więcej »

Katowice

Warszawa

 
Face Upward - Widget