LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950405
W tym dzisiaj: 1747

Unikalnych odwiedzin: 116614
W tym dzisiaj: 293

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2500. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych. Powinien posiadać umiejętności korzystania z wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi pracownikami oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Absolwent powinien posiadać umiejętności organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz działań zapobiegających i ograniczających wypadki, awarie i choroby zawodowe. Powinien umieć projektować i monitorować stan i warunki bezpieczeństwa. Powinien umieć: organizować i prowadzić akcje ratownicze, wykonywać analizy bezpieczeństwa i ryzyka, kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolować warunki pracy i standardy bezpieczeństwa, prowadzić badania okoliczności awarii i wypadków, prowadzić szkolenia, pełnić funkcje organizatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz prowadzić dokumentację związaną z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, którego głównym celem jest ratowanie życia oraz ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami. Absolwent powinien być przygotowany do pracy i służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz do pracy w administracji publicznej ukierunkowanej na służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w sektorze gospodarczym. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk technicznych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent powinien posiadać – rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z obszaru nauk matematycznych, technicznych i ekonomicznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. Powinien umieć korzystać z profesjonalnego oprogramowania, prowadzić badania, analizować, oceniać i porównywać alternatywne rozwiązania, proponować i optymalizować nowe rozwiązania oraz samodzielnie analizować problemy z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. Absolwent powinien być przygotowany do projektowania i realizacji operacji i procesów w sferze bezpieczeństwa ludzi, w sytuacjach zagrożeń. Powinien umieć uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki podejmowanych decyzji – szczególnie w sytuacjach nadzwyczajnych. Powinien mieć świadomość odpowiedzialności za podejmowane działania. Powinien postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy i służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz do pracy w administracji publicznej ukierunkowanej na jednostki organizacyjne służb publicznych odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a także za gospodarkę. Powinien być przygotowany do podejmowania decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych, administracyjnych i logistycznych – w warunkach zagrożenia i stresu. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka
 2. Fizyka
 3. Chemia
 4. Informatyka
 5. Grafika inżynierska
 6. Mechanika
 7. Wytrzymałości materiałów
 8. Analiza ryzyka
 9. Psychologia i socjologii
 10. Prawa krajowego i międzynarodowego
 11. Logistyka w bezpieczeństwie
 12. Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa
 13. Organizacja systemów ratownictwa
 14. Skutki zagrożeń
 15. Metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka
 16. Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa
 17. Modelowanie zagrożeń
 18. Jakość systemów
 19. Kontrola i audyt
 20. Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
 21. Techniczne systemy zabezpieczeń
 22. Środki bezpieczeństwa i ochrony
 23. Procesy informacyjne
 24. Bezpieczeństwo informacji
 25. Nauka o materiałach
 26. Konstrukcja maszyn
 27. Mechatronika
 28. Termodynamika i mechanika płynów
 29. Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy

Studia Drugiego Stopnia

 1. Matematyczne wspomaganie decyzji
 2. Zarządzanie jakością
 3. Współczesne problemy bezpieczeństwa
 4. Statystyka opisowa
 5. Projektowanie systemów bezpieczeństwa
 6. Modelowanie wymagań na systemy bezpieczeństwa
 7. Systemy eksperckie
 8. Systemy informacji przestrzennej
 9. Kierowanie/dowodzenie
 10. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 11. Operacje i techniki operacyjne

Gdzie?

Opole

 • inżynieria bezpieczeństwa

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Opolska » WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Inżynieria bezpieczeństwa

  Jednostka prowadząca:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny » Wydział Techniki Morskiej i Transportu

  Czytaj więcej »

Częstochowa

 • Inżynieria Bezpieczeństwa

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Częstochowska » Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria Bezpieczeństwa

  Jednostka prowadząca:
  Akademia im. Jana Długosza » Wydział Matematyczno-Przyrodniczy » Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza w Cęstochowie

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Inżynieria bezpieczeństwa

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Matematyki‚ Fizyki i Techniki » Instytut Techniki

  Czytaj więcej »

Kielce

 • Inżynieria Bezpieczeństwa

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach » Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

  Czytaj więcej »

Wrocław

Gorzów Wielkopolski

Zielona Góra

 • Inżynieria bezpieczeństwa

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Inżynieria bezpieczeństwa

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie » Wydział Inżynierii Produkcji

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria bezpieczeństwa

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Lubelska » Wydział Podstaw Techniki

  Czytaj więcej »

Gliwice

 • Inżynieria Bezpieczeństwa

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria Bezpieczeństwa

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Górnictwa i Geologii » Instytut Geologii Stosowanej

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Inżynieria bezpieczeństwa

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

  Czytaj więcej »

Łódź

Warszawa

 • Civil Engineering

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Warszawska » Wydział Inżynierii Lądowej

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria bezpieczeństwa

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna » Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget