LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955698
W tym dzisiaj: 921

Unikalnych odwiedzin: 117646
W tym dzisiaj: 230

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2500. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk matematycznoprzyrodniczych i technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent powinien: rozumieć oraz umieć interpretować i opisać zjawiska i procesy inżynierii chemicznej i procesowej; rozumieć podstawowe zasady i prawa leżące u podstaw inżynierii chemicznej i procesowej – w tym: (a) zasady bilansowania masy, składników, energii i pędu, (b) prawa równowag (chemicznych i fazowych), (c) prawa kinetyki procesowej (reakcji chemicznych, wymiany masy, pędu i energii) – i umieć wykorzystać je do rozwiązywania problemów inżynierii chemicznej i procesowej; zrozumieć przebieg procesów w stanie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz podstawy kontroli i bezpiecznego prowadzenia procesów; umieć planować i prowadzić badania, korzystać z przyrządów pomiarowych oraz interpretować uzyskane wyniki; rozumieć podstawy inżynierii produktu; rozumieć podstawy technologii zrównoważonych i ochrony środowiska; umieć korzystać z podstawowego oprogramowania komercyjnego i przygotowywać własne, proste programy; rozumieć zasady projektowania procesów i aparatów; umieć korzystać z literatury fachowej i baz danych oraz umieć przygotowywać kalkulację kosztów procesowych. Absolwent studiów powinien być przygotowany do: komunikowania się z otoczeniem, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji i prezentacji oraz języka specjalistycznego z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej; pracy zespołowej, w tym pracy grupowej w zespołach multi-dyscyplinarnych; stosowania zasad odpowiedzialności zawodowej; kształcenia ustawicznego oraz powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: biurach inżynierskich i pracowniach projektowych, różnych gałęziach przemysłu przetwórczego, przemyśle – chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, metalurgicznym, energetycznym, maszynowym, elektronicznym – oraz drobnej wytwórczości. Powinien być przygotowany do pracy w administracji oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.
 2. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent studiów powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności: profesjonalnego rozwiązywania problemów adekwatnych do wybranej specjalności; korzystania z zaawansowanego, profesjonalnego dla danej specjalności oprogramowania; prowadzenia zaawansowanych bada doświadczalnych; analizowania, oceniania i porównywania alternatywnych rozwiąza dotyczących problemów wybranej specjalności; proponowania i optymalizowania nowych rozwiąza oraz samodzielnego analizowania problemów z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej. Absolwent powinien być przygotowany do: pracy twórczej w zakresie projektowania operacji i procesów stosowanych w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, prowadzenia takich operacji i procesów, kierowania zespołami działalności twórczej oraz podejmowania decyzji z uwzględnieniem uwarunkowa technicznych, prawnych, administracyjnych i logistycznych. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego, w tym: chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, kosmetycznego, metalurgicznego, energetycznego, maszynowego, elektronicznego oraz w drobnej wytwórczości. Przygotowanie absolwenta powinno umożliwić mu pracę w administracji oraz prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka
 2. Fizyka
 3. Chemia
 4. Przenoszenie i bilansowanie masy, pędu i energii
 5. Operacja i procesy jednostkowe
 6. Maszyny i aparaty przemysłu chemicznego
 7. Grafika inżynierska
 8. Informatyka i programowanie
 9. Elektrotechnika i elektronika
 10. Podstawy automatyki i miernictwa przemysłowego
 11. Inżynieria środowiska
 12. Technologia chemiczna
 13. Podstawy inżynierii produktu

Studia Drugiego Stopnia

 1. Dynamika procesowa
 2. Optymalizacja procesowa
 3. Projektowanie systemów procesowych

Gdzie?

Opole

 • inżynieria chemiczna i procesowa

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Opolska » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

Częstochowa

Rzeszów

 • Inżynieria chemiczna i procesowa

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Rzeszowska » Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Inzynieria biotworzyw

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Technologii Drewna

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria chemiczna i procesowa

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Poznańska » Wydział Inżynierii Zarządzania

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Inżynieria chemiczna i procesowa

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie » Wydział Inżynierii Produkcji

  Czytaj więcej »

Gliwice

 • Inżynieria chemiczna i procesowa

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

Łódź

 
Face Upward - Widget