LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955810
W tym dzisiaj: 1033

Unikalnych odwiedzin: 117650
W tym dzisiaj: 234

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Logistyka

Logistyka

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia licencjackie trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.
Studia inżynierskie trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 210.

Studia licencjackie
Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Powinien znać istotę zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Powinien rozumieć istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta. Powinien umieć organizować i realizować operacyjną działalność logistyczną w podmiotach gospodarczych, przedstawiać i uzasadniać poglądy związane z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego oraz usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego.
Studia inżynierskie
Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także posiadać umiejętności menedżerskie. Powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym w zakresie: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych; zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznym oraz procesami logistycznymi; posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego; zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem oraz doboru personelu i jego szkolenia. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach produkcyjnych; przedsiębiorstwach logistycznych; jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne.
Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego
 2. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry, gdy dotyczą absolwentów studiów licencjackich. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.
Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry, gdy dotyczą absolwentów studiów inżynierskich. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki podmiotów gospodarczych (produkcyjnych, handlowych, usługowych) oraz innych organizacji funkcjonujących w ramach łańcuchów dostaw. Powinien być przygotowany do wykonywania obowiązków na kierowniczych stanowiskach logistycznych i wdrażania wolnorynkowych strategii logistycznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien znać uwarunkowania ekonomiczno-finansowe działalności logistycznej podmiotów gospodarczych, istotę twórczego podejścia do biznesu oraz prawo normujące działalność logistyczną podmiotów gospodarczych. Powinien rozumieć strategie funkcjonowania podmiotów gospodarczych, istotę i rodzaje konkurencji na rynkach krajowych i zagranicznych, misję i cele logistyki przedsiębiorstw i innych organizacji, a także znaczenie konkurowania jakością w logistycznej obsłudze klienta. Powinien umieć planować, organizować i realizować procesy logistyczne w podmiotach gospodarczych oraz wdrażać systemowe rozwiązania logistyczne stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Powinien umieć wskazywać rezerwy prowadzące do obniżenia całkowitych kosztów logistycznych. Ponadto powinien umieć tworzyć nowy potencjał logistyczny przedsiębiorstw i organizacji, usprawniać zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwach oraz wskazywać możliwości modyfikacji lub wprowadzania nowych strategii logistycznych zmierzających do poprawy konkurencyjności krajowej i międzynarodowej podmiotów gospodarczych. Absolwent powinien mieć ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do pracy badawczej i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka
 2. Statystyka
 3. Zarządzanie
 4. Inżynieria systemów i analizy systemowej
 5. Fizyka lub chemia
 6. Ekonomia
 7. Marketing
 8. Finanse i rachunkowość
 9. Prawo
 10. Etyka zawodowa
 11. Towaroznawstwo
 12. Zarządzanie produkcją i usługami
 13. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 14. Infrastruktura logistyczna
 15. Logistyka zaopatrzenia
 16. Logistyka produkcji
 17. Logistyka dystrybucji
 18. Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 19. Ekonomika transportu
 20. Ekologistyka
 21. Projektowanie procesów

Studia Drugiego Stopnia

 1. Zarządzanie strategiczne
 2. Badania operacyjne i teoria optymalizacji
 3. Zarządzanie logistyczne
 4. Rachunki kosztów działań logistycznych
 5. Marketing usług logistycznych
 6. Projektowanie systemów i procesów logistycznych
 7. Ubezpieczenia w logistyce
 8. Informatyka w logistyce
 9. Logistyka międzynarodowa
 10. Zarządzanie projektem

Gdzie?

Bydgoszcz

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa » Wydział Finansów i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Bydgoska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

Opole

 • logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Opolska » WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI

  Czytaj więcej »

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji » Wydział Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Rzeszowska » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie » Wydział Informatyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Logistyki

  Czytaj więcej »

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa

  Czytaj więcej »

Częstochowa

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Częstochowska » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Logistyka przedsiębiorstwa

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Polonijna » Instytut Ekonomii, Administracji i Politologii (EAP)

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Społeczna Akademia Nauk » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

  Czytaj więcej »

Kielce

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach » Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

  Czytaj więcej »

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach » Wydział Zarządzania i Administracji

  Czytaj więcej »

Kraków

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Społeczna Akademia Nauk

  Czytaj więcej »

Przemyśl

 • Inżynieria transportu i logistyki

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

  Czytaj więcej »

Konin

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

  Czytaj więcej »

Leszno

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Ekonomii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Biłgoraj

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Kolegium Pracowników służb społecznych

  Czytaj więcej »

Wałbrzych

 • LOGISTYKA

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

  Czytaj więcej »

 • LOGISTYKA

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

  Czytaj więcej »

Łuków

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji

  Czytaj więcej »

Zamość

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna

  Czytaj więcej »

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

  Czytaj więcej »

 • LOGISTYKA

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Obrony Narodowej » Wydział Zarządzania i Dowodzenia

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

  Czytaj więcej »

Dąbrowa Górnicza

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego » Wydział Społeczno-medyczny

  Czytaj więcej »

 • Logistyka i Zarządzanie w Działaniach Dyspozytorów Służb Ratunkowych

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego » Wydział Społeczno-medyczny

  Czytaj więcej »

 • Logistyka Menadżerska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego » Wydział Społeczno-medyczny

  Czytaj więcej »

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

  Czytaj więcej »

Zakopane

Katowice

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach » Wydział Ekonomii

  Czytaj więcej »

 • LOGISTYKA

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

Gliwice

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Organizacji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Rybnik

Radom

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Radomska » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

Siedlce

 • Logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Akademia podlaska w Siedlcach

  Czytaj więcej »

Dęblin

 
Face Upward - Widget