LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955626
W tym dzisiaj: 849

Unikalnych odwiedzin: 117637
W tym dzisiaj: 221

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Matematyka

Matematyka

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Absolwent powinien posiadać umiejętności: przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji; dokonywania złożonych obliczeń; przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie; wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych; formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie; korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki i rozwijania ich; posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej. Absolwent powinien być przygotowany do: pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne; nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.
 2. W nauczaniu treści matematycznych zaleca się stosowanie narzędzi informatycznych, w szczególności pakietów matematycznych oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera (laboratorium statystyczne).
 3. W programach nauczania lub w poszczególnych zakresach treści kształcenia zaleca się umieszczanie elementów modelowania matematycznego lub przykładów praktycznych zastosowań teorii matematycznych.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1000. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Absolwent powinien posiadać umiejętności: konstruowania rozumowań matematycznych, testowania prawdziwości hipotez matematycznych, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie; budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki; posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych oraz samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań. Absolwent powinien być przygotowany do: samodzielnej pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne do przetwarzania i analizy danych; nauczania matematyki w szkołach wszystkich poziomów – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Zaleca się wspomaganie nauczania treści matematycznych przez stosowanie narzędzi informatycznych, w szczególności korzystanie z pakietów matematycznych oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera (laboratorium statystyczne). W programach nauczania lub w poszczególnych zakresach treści kształcenia zaleca się umieszczanie elementów modelowania matematycznego lub przykładów praktycznych zastosowań teorii matematycznych.
 2. Zaleca się, aby godziny przeznaczone na treści podstawowe, w zależności od przygotowania studentów, były wykorzystane do ugruntowania treści kształcenia objętych standardami dla studiów pierwszego stopnia lub do rozszerzenia tych treści.
 3. Zaleca się, by studenci, którzy na studiach pierwszego stopnia zaliczyli treści wyszczególnione w grupie treści podstawowych, mogli w ich miejsce uczestniczyć w zajęciach obejmujących inne treści matematyczne.
 4. Zaleca się, w przypadku zróżnicowanego przygotowania studentów podejmujących studia drugiego stopnia, by treści regulowane standardami służyły – w miarę możliwości – do uzupełniania poziomu wiedzy studentów.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Wstęp do logiki i teorii mnogości
 2. Rachunek różniczkowy i całkowy
 3. Algebra liniowa, algebra abstrakcyjna oraz geometria i elementy topologii
 4. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
 5. Informatyka i matematyka obliczeniowa

Studia Drugiego Stopnia

 1. Analiza rzeczywista i zespolona
 2. Analiza funkcjonalna
 3. Topologia
 4. Algebra i teoria liczb
 5. Logika i podstawy matematyki
 6. Analiza matematyczna
 7. Równania różniczkowe
 8. Geometria i topologia
 9. Metody stochastyczne i statystyka matematyczna
 10. Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki
 11. Metody numeryczne
 12. Zastosowania matematyki

Gdzie?

Kraków

Gdańsk-Oliwa

 • Matematyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Gdański » Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki » Instytut Matematyki

  Czytaj więcej »

 • Matematyka II stopnia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Gdański » Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki » Instytut Matematyki

  Czytaj więcej »

 • Matematyka ekonomiczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Gdański » Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki » Instytut Matematyki

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria danych

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Matematyki Informatyki i Ekonometrii

  Czytaj więcej »

 • Matematyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Matematyki Informatyki i Ekonometrii

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach

  Czytaj więcej »

 • Matematyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii » Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Matematyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Rzeszowska » Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

 • Matematyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

  Czytaj więcej »

Częstochowa

Tarnów

 • MATEMATYKA

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie » Instytut Matematyczno-Przyrodniczy

  Czytaj więcej »

Toruń

Bydgoszcz

 • Matematyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Matematyki‚ Fizyki i Techniki » Instytut Matematyki

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Matematyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Matematyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Matematyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Podstawowych Problemów Techniki

  Czytaj więcej »

 • Matematyka - studia w języku angielskim

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Podstawowych Problemów Techniki

  Czytaj więcej »

 • Matematyka stosowana

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Podstawowych Problemów Techniki

  Czytaj więcej »

Kielce

Nowy Sącz

Płock

 • Matematyka

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

  Czytaj więcej »

Chełm

Lublin

 • Matematyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Lubelska » Wydział Podstaw Techniki

  Czytaj więcej »

 • Matematyka

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski

  Czytaj więcej »

Zamość

 • Matematyka

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

  Czytaj więcej »

Radom

 • Matematyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Radomska » Wydział Informatyki i Matematyki

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Matematyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Matematyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Matematyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

 • Matematyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Matematyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Matematyczno-Fizyczny

  Czytaj więcej »

 • Matematyka stosowana (studia prowadzone w języku angielskim - odpłatne)

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Matematyczno-Fizyczny

  Czytaj więcej »

Opole

Warszawa

 • Matematyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki

  Czytaj więcej »

 • Matematyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie » Wydział Matematyczno - Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

  Czytaj więcej »

 • Matematyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Warszawska » Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Matematyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Poznańska » Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

Gliwice

 • Matematyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Matematyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

Siedlce

 • Matematyka

  Jednostka prowadząca:
  Akademia podlaska w Siedlcach » Wydział Nauk Ścisłych

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget