LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951947
W tym dzisiaj: 71

Unikalnych odwiedzin: 116899
W tym dzisiaj: 28

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Metalurgia

Metalurgia

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu: metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki oraz ekologii. Absolwent jest przygotowany do działalności inżynierskiej w: produkcji przemysłowej, przetwórstwie metali i stopów, laboratoriach specjalistycznych, biurach projektowych i jednostkach gospodarczych oraz posiada umiejętności: korzystania z wiedzy w pracy zawodowej, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim, uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach metalurgicznych i przetwórstwa metali oraz przemysłach pokrewnych; jednostkach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.
 2. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent ma umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu metalurgii, przetwórstwa stopów metali, a także modelowania procesów i komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczej działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej związanej z projektowaniem, przetwarzaniem, doborem i użytkowaniem stopów metali oraz uszlachetnianiem gotowych produktów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Absolwent powinien opanować umiejętności: kierowania zespołami działalności twórczej, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz organizacji jednostek gospodarczych. Absolwent powinien być przygotowany do pracy: w przemyśle metalurgicznym i przemysłach pokrewnych, administracji państwowej i samorządowej oraz instytutach naukowo-badawczych. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka
 2. Fizyka
 3. Chemia
 4. Nauka o materiałach
 5. Metalurgia i przetwórstwo metali
 6. Termodynamika techniczna i technika cieplna
 7. Metodyka badania materiałów
 8. Mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów
 9. Grafika inżynierska i projektowanie inżynierskie
 10. Elektrotechnika i elektronika
 11. Automatyka i robotyka
 12. Organizacja pracy, zarządzanie i ergonomia
 13. Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Studia Drugiego Stopnia

 1. Kształtowanie, badań struktury i własności materiałów
 2. Teoria procesów metalurgicznych
 3. Metaloznawstwo stopów żelaza i metali nieżelaznych
 4. Teoria sprężystości i plastyczności
 5. Komputerowe wspomaganie w technice i sieciach komputerowych

Gdzie?

Częstochowa

 • Metalurgia

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Częstochowska » Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

  Czytaj więcej »

Głogów

 • metalurgia

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie » Instytut Politechniczny

  Czytaj więcej »

Gliwice

 
Face Upward - Widget