LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951933
W tym dzisiaj: 57

Unikalnych odwiedzin: 116896
W tym dzisiaj: 25

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Oceanografia

Oceanografia

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent studiów winien posiadać interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o morzu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien rozumieć i umieć analizować zjawiska i procesy dokonujące się w środowisku morskim oraz wpływ człowieka na to środowisko. Powinien kierować się w swoim postępowaniu zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwent powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, przemyśle, drobnej wytwórczości, rybołówstwie, w urzędach kontroli i kształtowania środowiska morskiego, instytucjach związanych z gospodarką morską oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki oceanograficznej. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1000. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu nauk o morzu i funkcjonowaniu ekosystemów wodnych, w tym dotyczącą metodyki badań oceanograficznych oraz wykazać biegłość w wybranej specjalności. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie zagadnień z zakresu problematyki oceanograficznej w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – również w niestandardowych sytuacjach – a także umieć wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach problematyki morskiej zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent powinien posiadać umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w instytutach naukowobadawczych, instytucjach związanych z gospodarką morską, urzędach kontroli i kształtowania środowiska morskiego, administracji państwowej i samorządowej oraz być przygotowany do pracy w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka i statystyka
 2. Biologia
 3. Chemia
 4. Fizyka
 5. Ekologia
 6. Geologia fizyczna
 7. Oceanografia biologiczna
 8. Oceanografia chemiczna
 9. Oceanografia fizyczna
 10. Geologia morza
 11. Hydrobiologia
 12. Hydrochemia
 13. Fizyka morza
 14. Zasady pracy w morzu i strefie brzegowej

Studia Drugiego Stopnia

 1. Prawo morskie
 2. Planowanie badań i analizy danych
 3. Zasoby morza i ich wykorzystania
 4. Ochrona środowiska morskiego

Gdzie?

Szczecin

 • Oceanografia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk o Ziemi

  Czytaj więcej »

 • Eksploatacja mórz i oceanów

  Jednostka prowadząca:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny » Wydział Nauk o Żywieniu i Rybactwa

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget