LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951871
W tym dzisiaj: 1463

Unikalnych odwiedzin: 116871
W tym dzisiaj: 257

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Ochrona dóbr kultury

Ochrona dóbr kultury

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu historii sztuki – powszechnej i polskiej – zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa, kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, a także umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: placówkach muzealnych i galeriach sztuki; domach aukcyjnych; służbach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim; instytucjach public relation oraz fundacjach działających na rzecz dziedzictwa kulturowego. Absolwent powinien posiadać umiejętności kreowania i organizowania ochrony dziedzictwa kulturowego w samorządach różnego szczebla oraz kształtowania opinii i postaw na rzecz ochrony dóbr kultury. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kultury i sztuki. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać gruntowną wiedzę umożliwiającą rozumienie i interpretację – poprzez odwoływanie się do utrwalonych metod badawczych – zjawisk z zakresu historii sztuki, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa. Powinien umieć: dostrzegać i opisywać związki między różnymi dziedzinami sztuki oraz definiować ich specyfikę; interpretować współczesne zjawiska społeczne związane z dziedzictwem kulturowym; orientować się w zakresie form instytucjonalnych i organizacyjnych ochrony dóbr kultury; pracować w zespole oraz samodzielnie rozwiązywać problemy – również w niestandardowych sytuacjach; wydawać opinie dotyczące ochrony zabytków kultury; rozwiązywać problemy z zakresu ochrony zabytków oraz kreować sprzyjające ochronie zabytków zachowania społeczne. Powinien być przygotowany do pracy w: instytucjach związanych z ochroną dóbr kultury; instytucjach i organizacjach państwowych, samorządowych i pozarządowych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Historia sztuki powszechnej i polskiej
 2. Filozoficzne i metodologiczne podstawy ochrony dóbr kultury
 3. Dokumentacja
 4. Podstawy konserwatorstwa
 5. Podstawy muzealnictwa
 6. Podstawy historii i zabytkoznawstwa dzieł sztuki
 7. Prawna ochrona zabytków
 8. Kultura w kontekście różnych dyscyplin humanistycznych
 9. Komunikacja społeczna i komunikacja międzykulturowa

Studia Drugiego Stopnia

 1. Dzieje myśli o sztuce
 2. Metodologia historii sztuki
 3. Historia sztuki współczesnej
 4. Historia rzemiosł artystycznych
 5. Konserwatorstwo
 6. Muzealnictwo
 7. Historia i zabytkoznawstwo dzieł sztuki
 8. Europejskie, narodowe i regionalne strategie ochrony dziedzictwa kulturowego
 9. Ochrona zabytków nieruchomych i archeologicznych
 10. Ochrona zabytków ruchomych
 11. Dziedzictwo kulturowe w regionie
 12. Restytucja dóbr kultury

Gdzie?

Kraków

Bydgoszcz

 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Humanistyczny » Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Ochrona i bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Opole

Warszawa

Katowice

 
Face Upward - Widget