LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955630
W tym dzisiaj: 853

Unikalnych odwiedzin: 117637
W tym dzisiaj: 221

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia licencjackie trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.
Studia inżynierskie trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2500. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 210.

Studia licencjackie
Absolwent powinien posiadać interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien rozumieć i umieć analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Powinien znać podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska oraz kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwent powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej.
Studia inżynierskie
Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych lub leśnych i umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien rozumieć i umieć analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Powinien znać podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Powinien posiadać umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent winien znać podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.
 2. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry, gdy dotyczą absolwentów studiów licencjackich. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1000. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.
Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry, gdy dotyczą absolwentów studiów inżynierskich. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, a także nauk technicznych, rolniczych lub leśnych, o planowanie przestrzenne i metodyki badań środowiskowych oraz wykazywać biegłość w wybranej specjalności. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – również w niestandardowych sytuacjach – a także umieć wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent powinien posiadać umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w instytutach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania oraz ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej oraz być przygotowany do pracy w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka
 2. Fizyka
 3. Biologia i mikrobiologia
 4. Chemia i biochemia
 5. Ekologia i ochrona przyrody
 6. Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo
 7. Hydrologia, meteorologia i klimatologia
 8. Prawo i ekonomia w ochronie środowiska
 9. Instrumenty ochrony środowiska
 10. Technologia w ochronie środowiska
 11. Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważonego rozwoju
 12. Inżynieria procesowa
 13. Technika odnowy środowiska
 14. Technologia bioenergetyczna

Studia Drugiego Stopnia

 1. Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku
 2. Ekotoksykologia
 3. Planowanie przestrzenne
 4. Polityka ochrony środowiska

Gdzie?

Katowice

Nowy Targ

Wrocław

Rzeszów

 • Ochrona środowiska

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Rzeszowska » Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

  Czytaj więcej »

 • Ochrona środowiska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Biologiczno-Rolniczy

  Czytaj więcej »

Gniezno

 • Ochrona środowiska

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Ochrona środowiska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Rolnictwa i Bioiżynierii

  Czytaj więcej »

 • Ochrona środowiska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Technologie ochrony środowiska

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Poznańska

  Czytaj więcej »

Częstochowa

Tarnów

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie » Instytut Matematyczno-Przyrodniczy

  Czytaj więcej »

Toruń

Sosnowiec

 • Ochrona środowiska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Nauk o Ziemii

  Czytaj więcej »

 • Ochrona środowiska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanitas » Wydział Administracji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Ochrona środowiska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy » Wydział Hodowli i biologii Zwierząt

  Czytaj więcej »

 • Ochrona środowiska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Nauk Przyrodniczych » Instytut Biologii Środowiska

  Czytaj więcej »

 • Rewitalizacja dróg wodnych

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki » Instytut Geografii

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Ochrona środowiska

  Jednostka prowadząca:
  Społeczna Akademia Nauk » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Ochrona środowiska

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

 • Ochrona środowiska

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

  Czytaj więcej »

 • Ochrona Środowiska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Czytaj więcej »

Warszawa

Kielce

Kraków

 • Ochrona Środowiska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Geograficzno-Biologiczny

  Czytaj więcej »

 • Ochrona Środowiska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rolniczy » Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

Bielsko-Biała

Bytom

 • Ochrona Środowiska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Ekonomii I Administracji

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Ochrona środowiska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Nauk Biologicznych

  Czytaj więcej »

Lublin

Radom

 • Ochrona środowiska

  Jednostka prowadząca:
  Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska

  Czytaj więcej »

Gliwice

 • Ochrona środowiska

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

  Czytaj więcej »

Szczecin

Opole

 • Ochrona Środowiska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Przyrodniczo-Techniczny

  Czytaj więcej »

Koszalin

 
Face Upward - Widget