LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950428
W tym dzisiaj: 20

Unikalnych odwiedzin: 116626
W tym dzisiaj: 12

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Papiernictwo i poligrafia

Papiernictwo i poligrafia

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu technologii papiernictwa i poligrafii oraz maszyn papierniczych i poligraficznych. Absolwent powinien być przygotowany do: wykonywania pracy zawodowej w przemyśle papierniczym i poligraficznym oraz przemysłach pokrewnych; obsługi maszyn i procesów technologicznych w zakładach przemysłowych; współdziałania ze służbami pomocniczymi oraz kierowania średnim dozorem technicznym oraz podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: zakładach produkcyjnych: papierniczych, poligraficznych i pokrewnych; zakładach budowy i remontu maszyn oraz urządzeń papierniczych i poligraficznych; biurach projektowych; laboratoriach branżowych; administracji; szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent powinien opanować wiedzę i umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii oraz metod badania procesów i eksploatacji maszyn w przemyśle papierniczym i poligraficznym. Absolwent powinien być przygotowany do: projektowania i prowadzenia procesów w przemyśle papierniczym i poligraficznym oraz przemysłach pokrewnych; prowadzenia badań procesów, maszyn i urządzeń w tych przemysłach; modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii; zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: zakładach produkcyjnych przemysłu papierniczego i poligraficznego oraz przemysłów pokrewnych; zakładach wytwarzają- cych i remontujących maszyny papiernicze i poligraficzne; instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu papiernictwa i poligrafii oraz biurach projektowych. Absolwent powinien opanować umiejętności współpracy z ludmi, zarządzania placówkami przemysłu papierniczego, jego zaplecza poligraficznego i zaplecza naukowo-technicznego.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka
 2. Fizyka
 3. Chemia
 4. Informatyka
 5. Grafika inżynierska
 6. Mechanika
 7. Elektrotechnika i elektronika
 8. Ekonomia i prawo pracy
 9. Fizykochemiczne podstawy papiernictwa i poligrafii
 10. Technologia papiernictwa i poligrafii
 11. Maszyny papiernicze i poligraficzne
 12. Metrologia papiernictwa i poligrafii
 13. Automatyzacja procesów papierniczych i poligraficznych

Studia Drugiego Stopnia

 1. Zastosowanie matematyki w technice
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 3. Projektowanie instalacji technologicznych w papiernictwie i poligrafii
 4. Systemy informacji i sterowania w papiernictwie i poligrafii
 5. Eksploatacja maszyn papierniczych i poligraficznych
 6. Technologia papiernictwa i poligrafii

Gdzie?

Warszawa

 • Papiernictwo i Poligrafia

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Warszawska » Wydział Inżynierii Produkcji

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget