LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950368
W tym dzisiaj: 1710

Unikalnych odwiedzin: 116612
W tym dzisiaj: 291

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Pedagogika

Pedagogika

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien prezentować postawę humanistyczną: otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie niepełnosprawnego i wymagającego pomocy. Posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie wybranej specjalności. Umie rozpoznawać i samodzielnie rozwiązywać problemy edukacyjne, rehabilitacyjne i resocjalizacyjne. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posiada umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu informacji. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku: wychowawcy, nauczyciela, nauczyciela lub specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne, pedagoga specjalnego–terapeuty, specjalisty–pedagoga specjalnego, pedagoga specjalnego– rehabilitanta. Jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach, w tym w: placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, agendach służb socjalnych, placówkach służby zdrowia i resocjalizacyjnych, oświatowych agendach samorządowych oraz sądownictwie. Przygotowanie do pracy w szkolnictwie wymaga ukończenie specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę humanistyczną oraz wykształcone poczucie wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie niepełnosprawnego i wymagającego wsparcia w rozwoju, edukacji i społecznym funkcjonowaniu. Rozumie rolę teorii w spełnianiu zadań pedagogicznych i jest zdolny do samodzielnego analizowania, interpretowania i wykorzystywania posianej wiedzy w praktyce. Posiada umiejętności tworzenia racjonalnych kontekstów diagnostycznych, edukacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Posiada wiedzę z zakresu podstawowego instrumentarium metodologicznego. Jest przygotowany do uczestniczenia w badaniach z obszaru pedagogiki specjalnej oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku: wychowawcy, nauczyciela, nauczyciela lub specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne, pedagoga specjalnego–terapeuty, specjalisty–pedagoga specjalnego, pedagoga specjalnego–rehabilitanta. Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach, w tym w: placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, agendach służb socjalnych, resocjalizacyjnych, oświatowych i samorządowych oraz służbie zdrowia i sądownictwie. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach dydaktyczno-badawczych oraz zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej. Posiada umiejętności współpracy z innymi specjalistami, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami oświatowymi. Przygotowanie do pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Propedeutyka nauk społecznych
 2. Propedeutyka edukacji
 3. Biomedycyna
 4. Neurofizjologia
 5. Psychopatologia rozwoju
 6. Podstawy pedagogiki specjalnej
 7. Podstawy diagnostyki psychopedagogicznej
 8. Dydaktyka i metody specjalne

Studia Drugiego Stopnia

 1. Nauki społeczne
 2. Nauki o wychowaniu
 3. Neuro- i psychopatologia rozwoju
 4. Aspekty prawne i ekonomiczne pedagogiki specjalnej
 5. Metody terapii
 6. Diagnostyka psychopedagogiczna
 7. Metodologia badań w naukach społecznych

Gdzie?

Kraków

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Pedagogiczny » Instytut Nauk o Wychowaniu

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Krakowska Akademia » Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Pedagogiczny » Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika specjalna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Pedagogiczny » Instytut Pedagogiki Specjalnej

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Ignatianum w Krakowie » Wydział Pedagogiczny

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Małopolska Wyższa Szkoła » Wydział Komunikacji Społecznej i Informatyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

Chrzanów

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Sztuki nowoczesne - Design Now!

  Jednostka prowadząca:
  Dolnośląska Szkoła Wyższa » Wdział Nauk Pedagogicznych

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

  Czytaj więcej »

 • Gerontologia społeczna

  Jednostka prowadząca:
  Dolnośląska Szkoła Wyższa » Wdział Nauk Pedagogicznych

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Dolnośląska Szkoła Wyższa » Wdział Nauk Pedagogicznych

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika specjalna

  Jednostka prowadząca:
  Dolnośląska Szkoła Wyższa » Wdział Nauk Pedagogicznych

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania

  Czytaj więcej »

Bielsko-Biała

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Administracji » Wydział Pedagogiki

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej » Wydział Humanistyczno-Społeczny

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy"

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • PEDAGOGIKA

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Pedagogiki Specjalnej » Wydział Nauk Pedagogicznych

  Czytaj więcej »

 • Graduate programme in Teaching English to Young Learners

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Pedagogiczny

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika małego dziecka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Pedagogiczny

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika i kształcenie nauczycieli

  Jednostka prowadząca:
  Kolegium Nauczycielskie

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP

  Czytaj więcej »

 • Andragogika

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Pedagogiczny

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika społeczno-wychowawcza

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Pedagogiczny

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika specjalna i edukacja społeczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Pedagogiczny

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Pedagogiczny

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika nauczycielska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Pedagogiczny

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Uczelnia Warszawska » Instytut Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP » Wydział Pedagogiczny

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie » Wydział Nauk Pedagogicznych

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie » Wydział Pedagogiczny

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Cieszyn

Kielce

 • Pedagogika ze specjalnością resocjalizacja

  Jednostka prowadząca:
  Świętokrzyska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wszechnica Świętokrzyska » Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika z edukacją dla bezpieczeństwa

  Jednostka prowadząca:
  Świętokrzyska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach » Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyk i Nauk Społecznych » Wydział Pedagogiki

  Czytaj więcej »

Gniezno

Wałcz

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

Bydgoszcz

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Pedagogiki i Psychologii » Instytut Pedagogiki

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Gospodarki

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa

  Czytaj więcej »

 • Logopedia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Pedagogiki i Psychologii » Instytut Pedagogiki

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika wczesnoszkolna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Pedagogiki i Psychologii » Instytut Pedagogiki

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Bydgoska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

Łódź

 • PEDAGOGIKA

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 • PEDAGOGIKA

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Nauk o Wychowaniu

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika nauczycielska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Wspomaganie rozwoju osobistego i przedsiębiorczości

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności » Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Społeczna Akademia Nauk » Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

  Czytaj więcej »

Częstochowa

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Akademia im. Jana Długosza » Wydział Pedagogiczny

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Lingwistyczna

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki

  Czytaj więcej »

 • Nauczyciel j. angielskiego

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Polonijna » Instytut Języków, Literatury i Kultury (JLK)

  Czytaj więcej »

 • Nauczyciel j. angielskiego oraz wiedzy o społeczeństwie

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Polonijna » Instytut Języków, Literatury i Kultury (JLK)

  Czytaj więcej »

 • Nauczyciel języka angielskiego z NTI

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Polonijna » Instytut Języków, Literatury i Kultury (JLK)

  Czytaj więcej »

Głogów

 • pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie » Instytut Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Nowy Sącz

Oświęcim

Tarnów

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Tarnowska Szkoła Wyższa » Wydział Nauk Stosowanych

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika specjalna

  Jednostka prowadząca:
  Tarnowska Szkoła Wyższa » Wydział Nauk Stosowanych

  Czytaj więcej »

Płock

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

  Czytaj więcej »

Konin

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

  Czytaj więcej »

Leszno

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanistyczna

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika wczesnoszkolna

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanistyczna Wschód-Zachód, Wydział zamiejscowy

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika pracy

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanistyczna Wschód-Zachód, Wydział zamiejscowy

  Czytaj więcej »

Gorzów Wielkopolski

Żary

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna

  Czytaj więcej »

Biłgoraj

 • Pedagogika nauczycielska

  Jednostka prowadząca:
  Kolegium Pracowników służb społecznych

  Czytaj więcej »

 • Edukacja i wychowanie

  Jednostka prowadząca:
  Kolegium Pracowników służb społecznych

  Czytaj więcej »

Chełm

Lubin

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego

  Czytaj więcej »

Wałbrzych

 • PEDAGOGIKA

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Zamość

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

  Czytaj więcej »

Toruń

Brzeg

 • pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

Opole

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu » Instytut Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Koszalin

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Koszalińska » Instytut Technologii i Edukacji

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Filia Koszalin » Wydział Humanistycznego

  Czytaj więcej »

Krosno

Racibórz

 • PEDAGOGIKA

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Pedagogiczny

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

  Czytaj więcej »

Wołomin

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej

  Czytaj więcej »

Sosnowiec

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanitas » Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

Sanok

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku » Instytut Humanistyczno-Artystyczny

  Czytaj więcej »

Żory

Katowice

Gliwice

Dąbrowa Górnicza

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu

  Czytaj więcej »

Żywiec

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu » Wydział zamiejscowy w Żywcu

  Czytaj więcej »

Mysłowice

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

  Czytaj więcej »

Tarnobrzeg

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu

  Czytaj więcej »

Pułtusk

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Humanistyczna » Wydział Pedagogiczny

  Czytaj więcej »

Mińsk Mazowiecki

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Józefów

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

  Czytaj więcej »

Ciechanów

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

  Czytaj więcej »

Radom

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Handlowa

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

  Czytaj więcej »

Siedlce

 • Kryminologia Stosowana

  Jednostka prowadząca:
  Akademia podlaska w Siedlcach » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Akademia podlaska w Siedlcach » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget