LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950282
W tym dzisiaj: 1624

Unikalnych odwiedzin: 116602
W tym dzisiaj: 281

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien prezentować postawę humanistyczną: otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie niepełnosprawnego i wymagającego pomocy. Posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie wybranej specjalności. Umie rozpoznawać i samodzielnie rozwiązywać problemy edukacyjne, rehabilitacyjne i resocjalizacyjne. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posiada umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu informacji. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku: wychowawcy, nauczyciela, nauczyciela lub specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne, pedagoga specjalnego–terapeuty, specjalisty–pedagoga specjalnego, pedagoga specjalnego– rehabilitanta. Jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach, w tym w: placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, agendach służb socjalnych, placówkach służby zdrowia i resocjalizacyjnych, oświatowych agendach samorządowych oraz sądownictwie. Przygotowanie do pracy w szkolnictwie wymaga ukończenie specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę humanistyczną oraz wykształcone poczucie wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie niepełnosprawnego i wymagającego wsparcia w rozwoju, edukacji i społecznym funkcjonowaniu. Rozumie rolę teorii w spełnianiu zadań pedagogicznych i jest zdolny do samodzielnego analizowania, interpretowania i wykorzystywania posianej wiedzy w praktyce. Posiada umiejętności tworzenia racjonalnych kontekstów diagnostycznych, edukacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Posiada wiedzę z zakresu podstawowego instrumentarium metodologicznego. Jest przygotowany do uczestniczenia w badaniach z obszaru pedagogiki specjalnej oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku: wychowawcy, nauczyciela, nauczyciela lub specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne, pedagoga specjalnego–terapeuty, specjalisty–pedagoga specjalnego, pedagoga specjalnego–rehabilitanta. Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach, w tym w: placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, agendach służb socjalnych, resocjalizacyjnych, oświatowych i samorządowych oraz służbie zdrowia i sądownictwie. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach dydaktyczno-badawczych oraz zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej. Posiada umiejętności współpracy z innymi specjalistami, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami oświatowymi. Przygotowanie do pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Propedeutyka nauk społecznych
 2. Propedeutyka edukacji
 3. Biomedycyna
 4. Neurofizjologia
 5. Psychopatologia rozwoju
 6. Podstawy pedagogiki specjalnej
 7. Podstawy diagnostyki psychopedagogicznej
 8. Dydaktyka i metody specjalne

Studia Drugiego Stopnia

 1. Nauki społeczne
 2. Nauki o wychowaniu
 3. Neuro- i psychopatologia rozwoju
 4. Aspekty prawne i ekonomiczne pedagogiki specjalnej
 5. Metody terapii
 6. Diagnostyka psychopedagogiczna
 7. Metodologia badań w naukach społecznych

Gdzie?

Warszawa

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Pedagogiki Specjalnej » Wydział Nauk Pedagogicznych

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika specjalna

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika specjalna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie » Wydział Nauk Pedagogicznych

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Pedagogika specjalna

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Pedagogika

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Pedagogiki i Psychologii

  Czytaj więcej »

Kielce

Lublin

 • Pedagogika specjalna

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Toruń

Szczecin

 • Pedagogika specjalna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Tarnobrzeg

 • Pedagogika specjalna

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Pedagogika specjalna

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna

  Czytaj więcej »

Radom

 • Pedagogika Specjalna

  Jednostka prowadząca:
  Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget