LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951842
W tym dzisiaj: 1434

Unikalnych odwiedzin: 116867
W tym dzisiaj: 253

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Położnictwo

Położnictwo

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć i praktyk nie powinna być mniejsza niż 4815. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent posiada ogólną wiedzę medyczną oraz wiedzę szczegółową z zakresu położnictwa. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw. Absolwent posiada umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec: kobiety i jej rodziny; kobiety ciężarnej; kobiety rodzącej oraz położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej – przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium. Posiada umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Absolwent jest przygotowany do przekazywania wiedzy na temat rozrodu i metod planowania rodziny – w okresie dojrzewania i przedkoncepcyjnym – w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa (podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu opieki położniczoginekologicznej. Absolwent, po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej, może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1300. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu położnictwa. Posiada umiejętności: organizowania i nadzorowania opieki położniczo-ginekologicznej i pielęgniarskiej; wdrażania do praktyki najnowszej wiedzy; współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki; podnoszenia jakości opieki położniczo-ginekologicznej; wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz wyznaczania obszarów podejmowania badań. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Anatomia
 2. Fizjologia
 3. Patologia
 4. Embriologia i genetyka
 5. Badania fizykalne
 6. Biochemia i biofizyka
 7. Mikrobiologia i parazytologia
 8. Zdrowie publiczne
 9. Farmakologia
 10. Radiologia
 11. Psychologia
 12. Socjologia
 13. Pedagogika
 14. Prawo
 15. Filozofia i etyka zawodu położnej
 16. Podstawy opieki położniczej
 17. Techniki położnicze i prowadzenie porodu
 18. Promocja zdrowia
 19. Podstawowa opieka zdrowotna
 20. Położnictwo i opieka położnicza
 21. Ginekologia i opieka ginekologiczna
 22. Neonatologia i opieka neonatologiczna
 23. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 24. Choróby wewnętrzne
 25. Chirurgia
 26. Psychiatria
 27. Anestezjologia i stany zagrożenia życia
 28. Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii
 29. Dietetyka
 30. Ratownictwo medyczne
 31. Badania w położnictwie
 32. Zakażenia szpitalne, język migowy lub promocja zdrowia psychicznego

Studia Drugiego Stopnia

 1. Psychoterapia
 2. Nowoczesne techniki diagnostyczne
 3. Filozofia i teoria opieki położniczej
 4. Ustawodawstwo zawodowe położnej – wymogi europejskie
 5. Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii
 6. Opieka specjalistyczna w położnictwie, neonatologii i ginekologii
 7. Intensywny nadzór położniczy
 8. Zarządzanie w położnictwie

Gdzie?

Bydgoszcz

 • Położnictwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

  Czytaj więcej »

 • Położnictwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

  Czytaj więcej »

Kielce

Rzeszów

 • Położnictwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Medyczny

  Czytaj więcej »

Opole

Sosnowiec

 • Położnictwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Medyczna » Wydział Opieki Medycznej

  Czytaj więcej »

Dąbrowa Górnicza

Ruda Śląska

 • Położnictwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych » Wydział Opieki Zdrowotnej

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Położnictwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu » Wydział Nauk o Zdrowiu

  Czytaj więcej »

Katowice

Zakopane

Łódź

Warszawa

 • Położnictwo

  Jednostka prowadząca:
  Warszawski Uniwersytet Medyczny » Wydział Nauk o Zdrowiu

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget