LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 1052346
W tym dzisiaj: 811

Unikalnych odwiedzin: 128498
W tym dzisiaj: 246

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Praca socjalna

Praca socjalna

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę filozoficzną i socjologiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i procesy społeczne. Powinien posiadać wiedzę przyrodniczą i psychologiczną dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek–środowisko oraz umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne psychiczne i społeczne. Powinien posiadać wiedzę ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów rzutujących na system podziału i działalność służb społecznych oraz ich formalno-prawnego instrumentarium. Powinien posiadać wiedzę umożliwiającą poznanie funkcjonowania mikrośrodowiska – gospodarstwa domowego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny. Absolwent powinien posiadać kompetencje i sprawności niezbędne dla realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym: dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych; stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie ograniczonych możliwości (i umiejętności) zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa; przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem (doskonalenia funkcjonowania społecznego); pobudzania samozaradności indywidualnej (działań samopomocowych) u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; kierowania służbami społecznymi i projektowania społecznego oraz inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom oraz powoływania instytucji świadczących pomoc – zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym. Absolwent powinien umieć rozwiązywać problemy w obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc – gdy występuje niewydolność w funkcjonowaniu osobniczym i społecznym między innymi z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych i wielodzietnych), alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz uchodźstwa. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki społecznej. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Nauki społeczne
 2. Pedagogika
 3. Psychologia
 4. Metodologia badań społecznych
 5. Prawo
 6. Ekonomia i zarządzanie
 7. Wprowadzenie do pracy socjalnej
 8. Metodyka pracy socjalnej
 9. Wiedza o rozwoju człowieka w cyklu życia
 10. Problemy społeczne oraz instytucje polityki społecznej

Gdzie?

Kraków

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Pedagogiczny » Instytut Nauk o Wychowaniu

  Czytaj więcej »

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Ignatianum w Krakowie » Wydział Pedagogiczny

  Czytaj więcej »

 • Praca Socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Małopolska Wyższa Szkoła » Wydział Komunikacji Społecznej i Informatyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • PRACA SOCJALNA

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Pedagogiki Specjalnej » Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji » Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

  Czytaj więcej »

 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji » Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

  Czytaj więcej »

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie » Wydział Nauk Historycznych i Społecznych » Instytyt Socjologii

  Czytaj więcej »

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie » Wydział Pedagogiczny

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Dolnośląska Szkoła Wyższa » Wdział Nauk Pedagogicznych

  Czytaj więcej »

Częstochowa

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Akademia im. Jana Długosza » Wydział Pedagogiczny

  Czytaj więcej »

Toruń

Bydgoszcz

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Pedagogiki i Psychologii » Instytut Pedagogiki

  Czytaj więcej »

Kielce

Oświęcim

Bielsko-Biała

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Kolegium Pracowników służb społecznych

  Czytaj więcej »

Czeladź

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Kolegium Pracowników służb społecznych

  Czytaj więcej »

Płock

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski

  Czytaj więcej »

 • Pracownik socjalny

  Jednostka prowadząca:
  Kolegium Pracowników służb społecznych

  Czytaj więcej »

Piła

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile

  Czytaj więcej »

Konin

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

Opole

Jarosław

Rzeszów

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna » Wydział Przedsiębiorczości

  Czytaj więcej »

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Socjologiczno-Historyczny

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

  Czytaj więcej »

 • Pracownik socjalny

  Jednostka prowadząca:
  Kolegium Pracowników służb społecznych

  Czytaj więcej »

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności » Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia

  Czytaj więcej »

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Społeczna Akademia Nauk » Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

  Czytaj więcej »

Sanok

 • Praca Socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku » Instytut Humanistyczno-Artystyczny

  Czytaj więcej »

Mysłowice

 • Praca socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

  Czytaj więcej »

Radom

 • Praca Socjalna

  Jednostka prowadząca:
  Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget