LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951849
W tym dzisiaj: 1441

Unikalnych odwiedzin: 116868
W tym dzisiaj: 254

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Reżyseria dźwięku

Reżyseria dźwięku

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien być przygotowany do pracy z dźwiękiem w formach audytywnych i audiowizualnych – artystycznych, fizyczno-matematycznych oraz technicznych. Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę humanistyczną oraz znać zagadnienia psychofizjologii słyszenia, akustyki, akustyki muzycznej, elektroakustyki, kształtowania przestrzeni akustycznej, informatyki, analizy sygnałów fonicznych oraz zasad przetwarzania dźwięku analogowego i cyfrowego. Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu historii form i stylów muzycznych oraz umiejętności warsztatowe umożliwiające realizowanie nagrać dźwiękowych – fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i filmowych. Absolwent powinien być przygotowany do realizacji opracowania dźwiękowego i muzycznego krótkich form filmowych, telewizyjnych i teatralnych oraz nagrać muzyki rozrywkowej. Powinien być przygotowany do pracy w charakterze realizatora dźwięku, asystenta reżysera dźwięku, montażysty dźwięku i ilustratora dźwięku. Absolwent powinien być przygotowany do pracy: w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych; w filmowych grupach produkcyjnych; przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych oraz w szkolnictwie – po ukoćczeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z obszaru akustycznej realizacji nagrać dźwiękowych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Zaleca się, by kandydaci na studia posiadali przygotowanie muzyczne, co najmniej na poziomie szkoły muzycznej pierwszego stopnia.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać rozszerzoną i pogłębioną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu problematyki artystycznej oraz nauk humanistycznych i technicznych. Powinien umieć posługiwać się zaawansowanym warsztatem artystycznym i korzystać z pogłębionej świadomości estetycznej. Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnej pracy jako reżyser lub producent muzyczny w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych oraz jako operator dźwięku w filmowych grupach produkcyjnych. Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego prowadzenia studia nagraniowego lub postprodukcyjnego. Absolwent powinien być przygotowany do uczestniczenia w badaniach z zakresu nagrać dźwiękowych oraz w badaniach akustycznych. Absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie – po ukoćczeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka
 2. Akustyka
 3. Elektroakustyka
 4. Podstawy historii filmu
 5. Kształcenie słuchu
 6. Czytanie partytur
 7. Propedeutyka muzyki elektroakustycznej
 8. Montaż cyfrowy
 9. Podstawy reżyserii muzycznej
 10. Podstawy reżyserii dźwięku w filmie i telewizji
 11. Fonograficzna analiza partytur
 12. Montaż muzyczny
 13. Nagrania dokumentalne
 14. Ilustracje dźwiękowe
 15. Solfeż barwy
 16. Technika studyjna

Studia Drugiego Stopnia

 1. Aranżacja
 2. Instrumentacja symfoniczna
 3. Estetyka dzieła filmowego
 4. Historia filmu
 5. Reżyseria muzyczna
 6. Reżyseria dźwięku w filmie i telewizji
 7. Analiza obrazu fonograficznego
 8. Realizacja muzyki elektroakustycznej
 9. Technologia postprodukcji w formach audiowizualnych
 10. Estetyka dźwięku w filmie
 11. Realizacja nagrań dokumentalnych
 12. Produkcja nagrań i prawo autorskie

Gdzie?

Warszawa

 • Reżyseria dźwięku

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Muzyczny » Wydział Reżyserii Dźwięku

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget