LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955610
W tym dzisiaj: 833

Unikalnych odwiedzin: 117636
W tym dzisiaj: 220

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Rybactwo

Rybactwo

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku wodnym oraz o organizmach roślinnych i zwierzęcych występujących w ekosystemach wodnych i wodno-lądowych. Posiada umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Potrafi ocenić stan zdrowotny ryb. Zna technikę i technologię połowów i transportu ryb, sposoby zabezpieczenia złowionych ryb, a także podstawy technologii ich przetwórstwa. Zna zasady chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, a także zasady sterowania tymi procesami. Zna podstawy gospodarowania wyżej wymienionymi organizmami w warunkach naturalnych. Posiada wiedzę dotyczącą prawnych i ekonomicznych aspektów gospodarki rybackiej oraz zna podstawowe zasady ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Posiada podstawowe umiejętności oceny jakości środowiska wodnego. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki rybackiej. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności zawodowej związanej z rybactwem oraz podjęcia pracy w: laboratoriach badawczych i kontrolnych instytucji związanych z ochroną środowiska, jednostkach administracji samorządowej oraz szkolnictwie – po ukoczeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu rybactwa poszerzoną o wiedzę dotyczącą ekonomicznych i prawnych uwarunkowa gospodarowania środowiskiem wodnym, a także z zakresu nauk technicznych i metodyki bada ichtiologicznych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu rybactwa w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – również w niestandardowych sytuacjach. Umie wydawać opinie z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na doskonalenie materiału hodowlanego i zarybieniowego oraz umie wykorzystywać metody biotechnologiczne w produkcji rybackiej. Umie porozumiewać się w sprawach ichtiologicznych zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w: instytutach naukowo-badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania, instytucjach ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie, administracji unijnej, pastwowej i samorządowej, a także szkolnictwie (po ukoczeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka
 2. Fizyka
 3. Biologia, mikrobiologia i genetyka
 4. Chemia, biochemia i hydrochemia
 5. Taksonomia ryb
 6. Anatomia i embriologia ryb
 7. Biologia i fizjologia ryb
 8. Rozród ryb i wylęgarnictwo
 9. Zasady żywienia ryb i gospodarki paszowej
 10. Metody chowu i hodowli ryb
 11. Choróby ryb i toksykologia
 12. Rybactwo na wodach otwartych
 13. Prawne i ekonomiczne aspekty rybactwa
 14. Ekologia i ochrona wód

Studia Drugiego Stopnia

 1. Doświadczalnictwo rybackie
 2. Akwakultura
 3. Rybactwo
 4. Ochrona środowiska wodnego

Gdzie?

Kraków

 • Rybactwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rolniczy » Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

  Czytaj więcej »

Szczecin

 
Face Upward - Widget