LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950334
W tym dzisiaj: 1676

Unikalnych odwiedzin: 116609
W tym dzisiaj: 288

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Technika rolnicza i leśna

Technika rolnicza i leśna

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej, a także szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent jest przygotowany do posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii biosystemów i układu gleba – maszyna – roślina, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie problemów technicznych związanych z gospodarką żywnościową, pozażywnościową produkcją surowcową rolnictwa, infrastrukturą wsi oraz gospodarką leśną. Interdyscyplinarne wykształcenie absolwentów pozwala podjąć pracę w: sektorze produkcji rolniczej; sektorze usług technicznych; przemyśle spożywczym; zakładach projektujących i produkujących maszyny rolnicze, leśne i przemysłu spożywczego; placówkach doradztwa rolniczego; administracji państwowej i terenowej oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz podjęcia studiow trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Programy nauczania mogą przewidywać wykonanie samodzielnej pracy przejściowej.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka
 2. Chemia
 3. Fizyka
 4. Grafika inżynierska
 5. Mechanika techniczna
 6. Konstrukcja maszyn
 7. Nauka o materiałach
 8. Elektrotechnika i elektronika
 9. Automatyka
 10. Technika cieplna i gospodarka energetyczna
 11. Produkcja rolnicza i leśna
 12. Technologia żywności
 13. Pojazdy rolnicze i leśne
 14. Maszynoznawstwo rolnicze, leśne i przetwórstwo spożywcze
 15. Eksploatacja maszyn rolniczych, leśnych i przetwórstwa spożywczego
 16. Organizacja produkcji rolniczej i usług
 17. Zarządzanie i logistyka w przedsiębiorstwie
 18. Rachunki kosztów dla inżynierów

Studia Drugiego Stopnia

 1. Matematyka i statystyka
 2. Systemy informatyczne
 3. Inżynieria wybranych działów produkcji
 4. Projektowanie systemów technicznych
 5. Planowanie infrastruktury technicznej obszarów wiejskich

Gdzie?

Kraków

 • Technika Rolnicza i Leśna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rolniczy » Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki » Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Inżynieria rolnicza

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Rolnictwa i Bioiżynierii

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Technika Rolnicza i Leśna

  Jednostka prowadząca:

  Czytaj więcej »

Warszawa

Szczecin

Koszalin

 
Face Upward - Widget