LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951832
W tym dzisiaj: 1424

Unikalnych odwiedzin: 116866
W tym dzisiaj: 252

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Teologia

Teologia

 

Opis

Jednolite Studia Magisterskie

Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 3200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 300.

Absolwent powinien posiadać gruntowną wiedzę teologiczną oraz elementy wiedzy z zakresu biblistyki i filozofii. Powinien być zapoznany z elementami wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu teologii. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturowych oraz profilaktyką społeczną. Oprócz przygotowania do podejmowania pracy w różnych instytucjach absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia różnych ról społecznych. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) absolwent powinien być przygotowany do nauczania religii w szkołach objętych systemem oświaty. Absolwent powinien mieć świadomość potrzeby ustawicznego kształcenia oraz umiejętności podejmowania samodzielnych badań i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie tekstów fachowych.

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać gruntowną wiedzę teologiczną opartą na podstawowych wiadomościach z zakresu biblistyki i patrologii. Powinien być zaznajomiony z podstawami wiedzy humanistycznej i społecznej, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Absolwent powinien być przygotowany do pracy duszpasterskiej oraz do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie (nauczania religii jako głównej specjalności nauczycielskiej). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu teologii. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Zaleca się, aby kształcenie obejmowało naukę języka biblijnego (hebrajskiego lub greckiego).
 2. Zaleca się, aby kształcenie obejmowało naukę języka łacińskiego.
 3. Programy nauczania mogą obejmować treści z zakresu metodyki pracy badawczej.

Studia Drugiego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać pogłębioną wiedzę teologiczną oraz umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Powinien znać bieżący stan badań w zakresie teologii oraz pokrewnych dziedzin humanistycznych. Powinien znać stan bieżących dyskusji metodologicznych i umieć samodzielnie się do nich odnosić. Powinien znać szczegółowe koncepcje teologii oraz tradycje, sposoby i metody jej rozwijania. Absolwent powinien umieć dostosowywać wiedzę akademicką do potrzeb praktyki oraz powinien rozumieć potrzeby współczesności. Powinien być przygotowany do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach działających w obszarze edukacji, kultury oraz wychowania i profilaktyki społecznej. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) absolwent powinien uzyskać uprawnienia do podjęcia pracy w szkolnictwie (nauczania religii jako głównej specjalności nauczycielskiej). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz pracy badawczej w obszarze teologii.

Przedmioty

Jednolite Studia Magisterskie

 1. Historia filozofia
 2. Logika i teoria poznania
 3. Etyka
 4. Biblistyka Starego Testamentu
 5. Biblistyka Nowego Testamentu
 6. Teologia fundamentalna
 7. Teologia dogmatyczna/dogmatyka
 8. Teologia moralna/etyka teologiczna
 9. Religiologia
 10. Patrologia
 11. Historia Kościoła
 12. Teologia duchowości/Symbolika
 13. Ekumenizm
 14. Teologia pastoralna/praktyczna
 15. Liturgika
 16. Katechetyka
 17. Prawo kanoniczne/wyznaniowe

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Logika i teoria poznania
 2. Etyka
 3. Wstęp do teologii
 4. Biblistyka Starego Testamentu
 5. Biblistyka Nowego Testamentu
 6. Podstawy teologii dogmatycznej/dogmatyki
 7. Podstawy teologii moralnej/etyki teologicznej
 8. Patrologia
 9. Podstawy historii Kościoła
 10. Teologia duchowości/Homiletyka
 11. Teologia pastoralna/praktyczna
 12. Liturgika
 13. Prawo kanoniczne/wyznaniowe

Studia Drugiego Stopnia

 1. Historia filozofii
 2. Teologia Starego Testamentu
 3. Teologia Nowego Testamentu
 4. Teologia fundamentalna
 5. Teologia dogmatyczna/dogmatyka
 6. Teologia moralna/etyka teologiczna
 7. Historia Kościoła
 8. Pedagogika religii

Gdzie?

Kraków

 • teologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II » Wydział Teologiczny

  Czytaj więcej »

Lublin

Katowice

 • Teologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Teologiczny

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Teologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Teologiczny

  Czytaj więcej »

 • Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Teologiczny

  Czytaj więcej »

Opole

 • Teologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Teologiczny » INSTYTUT LITURGII, MUZYKI I SZTUKI SAKRALNEJ

  Czytaj więcej »

Warszawa

 
Face Upward - Widget