LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955599
W tym dzisiaj: 822

Unikalnych odwiedzin: 117635
W tym dzisiaj: 219

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Towaroznawstwo

Towaroznawstwo

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia licencjackie trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2100. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180. Studia inżynierskie trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu towaroznawstwa, opakowalnictwa i przechowalnictwa, a także fizyki, chemii, mikrobiologii, biochemii, makro- i mikroekonomii, zarządzania, zarządzania jakością oraz oceny jakości produktów. Absolwent posiada umiejętności: aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej; kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone; zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz radzenia sobie z zagadnieniami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Studia licencjackie
Absolwent przygotowany jest do: oceny jakości produktów spożywczych i przemysłowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych; nadzorowania systemów zarządzania: jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie; przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu na środowisko. Absolwent jest przygotowany do pracy w: laboratoriach kontroli jakości i certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; jednostkach gospodarczych i przemysłowych jako specjalista do spraw jakości i ekspert do spraw produktów oraz w organach nadzoru urzędowego.
Studia inąynierskie
Absolwent posiada wiedzę z zakresu: towaroznawstwa i zarządzania jakością, aparatury i inżynierii procesów produkcyjnych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Posiada umiejętności oceny doboru materiałów inżynierskich i technologii do różnych zastosowań oraz oceny własności produktów. Jest przygotowany do: udziału w projektowaniu, budowie, integracji i rozwoju systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy; opracowywania i wdrażania założeń zintegrowanej polityki produktowej; oceny jakości produktów spożywczych i przemysłowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych; przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu i procesu technologicznego na środowisko. Absolwent jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością; laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; organach nadzoru urzędowego; ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.
 2. Przy tworzeniu programów nauczania na studiach inżynierskich mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia trwają nie krócej niż 4 semestry, gdy dotyczą absolwentów studiów licencjackich. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1000. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120. Studia trwają nie krócej niż 3 semestry, gdy dotyczą absolwentów studiów inżynierskich. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą oraz rozwiązywania problemów z zakresu kształtowania, ochrony i oceny jakości produktu, zarządzania produktem oraz diagnozowania roli i pozycji produktu na rynkach konsumpcyjnych i przemysłowych. Posiada umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Potrafi wykazywać inicjatywę twórczą i podejmować decyzje oraz rozwiązywać problemy prawne i administracyjne jednostek gospodarczych. Absolwent jest przygotowany do: kształtowania jakości produktów poprzez uczestnictwo w projektowaniu produktów, wyborze surowców i technologii oraz doborze parametrów produktów uzasadnionych technologicznie, ekologicznie i ekonomicznie; ochrony i kontroli jakości produktów; uczestniczenia w procesach zarządzania produktem w portfelu przedsiębiorstwa i na rynku; prognozowania i wyjaśniania zdarzeń, zjawisk, procesów i struktur współczesnej gospodarki rynkowej; rozwiązywania problemów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego oraz jego relacjami z otoczeniem; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących kształtowania, ochrony i oceny jakości oraz zarządzania produktem oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej – także działalności w małych i średnich przedsiębiorstwach. Absolwent dysponuje umiejętnościami współpracy z ludmi, kierowania zespołami, zarządzania placówkami projektowymi i gospodarczymi oraz zarządzania personelem w przedsiębiorstwach i innych instytucjach. Absolwent jest przygotowany do pracy w: firmach produkcyjnych i przedsiębiorstwach jako specjalista do spraw zarządzania przez jakość oraz zarządzania produktem i marką; jednostkach certyfikacyjnych oraz inspekcji jakości handlowej i sanitarnej; urzędach celnych; jednostkach doradczych i komórkach organizacyjnych związanych z nadzorem operacyjnym w zakresie zapewnienia jakości i zarządzania jakością oraz ochroną środowiska; laboratoriach analitycznych i jednostkach kontrolno-pomiarowych; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu jakości produktów i usług. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Programy nauczania mogą przewidywać wykonanie samodzielnej pracy przejściowej.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka
 2. Chemia i fizyka
 3. Biochemia i mikrobiologia
 4. Nauka o materiałach i inżynierii materiałowej
 5. Grafika inżynierska
 6. Towaroznawstwo
 7. Statystyka matematyczna
 8. Metody oceny produktów
 9. Opakowalnictwo i przechowalnictwo
 10. Ochrona środowiska
 11. Makro- i mikroekonomia
 12. Zarządzanie i marketing
 13. Zarządzanie jakością
 14. Prawo
 15. Technologia materiałowa
 16. Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych

Studia Drugiego Stopnia

 1. Towaroznawstwo szczegółowe
 2. Zarządzanie jakością
 3. Statystyczne sterowanie procesem
 4. Zarządzanie produktem
 5. Ekonomia menedżerska

Gdzie?

Kraków

 • Towaroznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rolniczy » Wydział Technologii Żywności

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Towaroznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Nauk o Żywieniu i Żywności

  Czytaj więcej »

 • Towaroznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu » Wydział Towaroznawstwa

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Design w biznesie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa

  Czytaj więcej »

Lublin

Krosno

Łódź

Warszawa

Radom

 • Towaroznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Radomska » Wydział Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget