LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955744
W tym dzisiaj: 967

Unikalnych odwiedzin: 117647
W tym dzisiaj: 231

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Weterynaria

Weterynaria

 

Opis

Jednolite Studia Magisterskie

Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 11 semestrów. Liczba godzin zajęć i praktyk nie powinna być mniejsza niż 5100. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 330.

Absolwent nabywa wiedzę z zakresu nauk weterynaryjnych – zgodnie z wymaganiami określonymi w: ustawie o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej, ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawie o ochronie zwierząt, prawie farmaceutycznym, a także prawie Unii Europejskiej – oraz posiada umiejętności wykonywania zawodu lekarza weterynarii z zachowaniem zasad etyki i deontologii weterynaryjnej. Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą: badanie stanu zdrowia zwierząt oraz rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie i leczenie chorób zwierząt; wykonywanie zabiegów chirurgicznych; wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych; wydawanie recept na leki i materiały medyczne; badanie zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego; nadzór sanitarno-weterynaryjny nad produktami pochodzenia zwierzęcego; sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad ochroną zdrowia publicznego i środowiska oraz zdrowia zwierząt w stadzie; sprawowania nadzoru weterynaryjnego nad obrotem zwierzętami i miejscami ich gromadzenia; wykonywanie badań i weterynaryjnej oceny środków żywienia zwierząt i warunków ich wytwarzania; upowszechnianie wiedzy weterynaryjnej; zarządzanie w zakresie spraw weterynaryjnych oraz wykonywanie badań laboratoryjnych prowadzanych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: zakładach leczniczych dla zwierząt, laboratoriach diagnostycznych oraz przy produkcji i dystrybucji weterynaryjnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów medycznych; administracji różnego szczebla – gdy wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego lekarza weterynarii; instytutach naukowobadawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk weterynaryjnych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieją posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Jednolite Studia Magisterskie

 1. Biologia
 2. Biologia komórki
 3. Biochemia
 4. Biofizyka
 5. Chemia
 6. Histologia i embriologia
 7. Anatomia zwierząt
 8. Anatomia topograficzna
 9. Fizjologia zwierząt
 10. Mikrobiologia
 11. Immunologia
 12. Genetyka ogólna i weterynaryjna
 13. Epidemiologia weterynaryjna
 14. Patofizjologia
 15. Farmakologia weterynaryjna
 16. Farmacja
 17. Toksykologia
 18. Ochrona środowiska
 19. Biostatystyka i metody dokumentacji
 20. Weterynaria sądowa
 21. Agronomia
 22. Chow i hodowla zwierząt
 23. Technologia w produkcji zwierzęcej
 24. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
 25. Dietetyka
 26. Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt
 27. Prewencja weterynaryjna
 28. Ekonomia weterynaryjna
 29. Diagnostyka obrazowa
 30. Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna
 31. Patomorfologia
 32. Choróby psów i kotów
 33. Choróby koni
 34. Choróby zwierząt gospodarskich
 35. Andrologia i unasienianie
 36. Choróby ptaków
 37. Choróby zwierząt futerkowych
 38. Choróby ryb
 39. Choróby owadów użytkowych
 40. Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
 41. Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego
 42. Higiena mleka
 43. Zoonoz
 44. Higiena środków żywienia zwierząt
 45. Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń
 46. Administracja i ustawodawstwo weterynaryjne
 47. Historia weterynarii i deontologii

Gdzie?

Poznań

 • Weterynaria

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

  Czytaj więcej »

Kraków

Wrocław

Warszawa

 
Face Upward - Widget