LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950375
W tym dzisiaj: 1717

Unikalnych odwiedzin: 116612
W tym dzisiaj: 291

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

 

Opis

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2600. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych. Absolwent posiada umiejętności w zakresie: rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji; rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi; realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym; komunikowania wyników ocen stanu sanitarnoepidemiologicznego jednostkom nadrzędnym; gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości; realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej; wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia; gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego. Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w zakładach opieki zdrowotnej, oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1400. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent posiada zaawansowaną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu nauk społecznych i nauk medycznych. Posiada umiejętności umożliwiające włączanie się w realizację zadań profilaktyki i ochrony zdrowia instytucji: państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych – funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia – w zakresie: opieki społeczno-medycznej; promocji zdrowia; edukacji prozdrowotnej; nadzoru sanitarno-epidemiologicznego; organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz podnoszenia stanu zdrowia społeczeństwa. Absolwent posiada kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczych w: instytucjach realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego; publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych; instytucjach rządowych i samorządu terytorialnego; organizacjach pozarządowych; nadzorze sanitarnym – Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Absolwent posiada umiejętności szczegółowe: identyfikowania i prognozowania zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości; rozpoznawania wpływu procesów społecznych oraz struktur demograficznych na zdrowie zbiorowości ludzkich; planowania, opracowywania, organizowania oraz oceny skuteczności i ewaluacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia dla różnych środowisk społecznych; prognozowania i kształtowania struktury i wielkości potrzeb zdrowotnych i usług medycznych ludności; merytorycznego i organizacyjnego kierowania zespołami ludzkimi; koordynowania działań instytucji; mobilizowania społeczeństwa do realizowania polityki zdrowotnej państwa na szczeblu lokalnym i krajowym; zarządzania – w oparciu o normy prawa i nowoczesne techniki zarządzania – zakładami ochrony zdrowia i instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianym zdrowiem publicznym; organizowania i zabezpieczania funkcjonowania struktur usług medycznych w zakresie powszechnego i prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w obszarze lecznictwa, rehabilitacji, opieki długoterminowej i opieki społecznej; zarządzania jednostkami Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego i systemu informacji kryzysowej; kontrolowania i oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego na szczeblu krajowym i regionalnym oraz organizowania działań zaradczych i naprawczych; gromadzenia danych i analizy kosztów ekonomicznych usług medycznych, rehabilitacji, profilaktyki i promocji zdrowia; wykorzystywania wiedzy o celach i zadaniach zdrowia publicznego w Unii Europejskiej do wzbogacania programów ochrony i promocji zdrowia w środowisku lokalnym; opracowywania ekspertyz, raportów, referatów i publikacji z zakresu zdrowia publicznego oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego. Absolwent jest przygotowany do pracy w: instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym; jednostkach: nadzoru sanitarnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ochrony i kontroli środowiska oraz działających w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego; instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych; podmiotach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia oraz instytucjach badawczych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego. Absolwent jest przygotowany do pełnienia roli eksperta, doradcy lub konsultanta w: jednostkach rządowych i samorządowych wszystkich szczebli, instytucjach pozarządowych oraz stowarzyszeniach i fundacjach. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia pierwszego stopnia

Grupa treści podstawowych obejmuje przedmioty z zakresu: Kształcenie w zakresie podstaw prawa, Kształcenie w zakresie podstaw ekonomii, Kształcenie w zakresie podstaw socjologii, Kształcenie w zakresie podstaw psychologii, Kształcenie w zakresie podstaw ochrony ćrodowiska, Kształcenie w zakresie podstaw biostatystyki, Kształcenie w zakresie demografii, Kształcenie w zakresie nauki o człowieku, Kształcenie w zakresie propedeutyki medycyny.

Grupa treści kierunkowych obejmuje przedmioty z zakresu: Kształcenie w zakresie propedeutyki zdrowia publicznego, Kształcenie w zakresie podstaw promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, Kształcenie w zakresie podstaw epidemiologii, Kształcenie w zakresie ekonomii i finansów, Kształcenie w zakresie organizacji i zarzśdzania, Kształcenie w zakresie podstaw nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, Kształcenie w zakresie podstaw ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, Kształcenie w zakresie podstaw polityki społecznej i zdrowotnej, Kształcenie w zakresie problemów zdrowia w skali międzynarodowej, Kształcenie w zakresie ratownictwa medycznego, Kształcenie w zakresie podstaw żywienia człowieka, Kształcenie w zakresie podstaw zdrowia ćrodowiskowego, Kształcenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Studia drugiego stopnia

Grupa treści podstawowych obejmuje przedmioty z zakresu: Prawa, Ekonomii, Socjologii, Psychologii, Metodologii badań, Ochrony środowiska, Biostatyki, Pedagogiki

Grupa treści kierunkowych obejmuje przedmioty z zakresu: Elementów zdrowia publicznego, Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, Epidemiologii, Ekonomiki i finansowania w ochronie zdrowia, Organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, Nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, Polityki społecznej i zdrowotnej, Międzynarodowej problematyki zdrowotnej, Ż ywienia człowieka, Zdrowia środowiskowego, Form opieki zdrowotnej, Zasobów i systemów informacyjnych w ochronie zdrowia, Marketingu usług zdrowotnych

Gdzie?

Bydgoszcz

 • Zdrowie publiczne

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

  Czytaj więcej »

 • Audiofonologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

  Czytaj więcej »

 • Elektroradiologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

  Czytaj więcej »

 • Zdrowie publiczne

  Jednostka prowadząca:
  Bydgoska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

 • Zdrowie publiczne

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

  Czytaj więcej »

Łódź

Częstochowa

 • Zdrowie publiczne

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Częstochowska » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

Nysa

 • Zdrowie publiczne

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie » Instytut Zdrowia Publicznego

  Czytaj więcej »

Kielce

Katowice

Chełm

Wałbrzych

 • USŁUGI ZDROWOTNE I SOCJALNE*

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Zdrowie publiczne

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Medyczny

  Czytaj więcej »

 • Zdrowie publiczne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie » Wydział Medyczny

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Zdrowie Publiczne

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Zdrowie publiczne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Elologii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zdrowie publiczne

  Jednostka prowadząca:
  Uczelnia Warszawska » Instytut Nauk Medycznych

  Czytaj więcej »

 • Zdrowie publiczne

  Jednostka prowadząca:
  Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP

  Czytaj więcej »

 • Zdrowie publiczne

  Jednostka prowadząca:
  Warszawski Uniwersytet Medyczny » Wydział Nauk o Zdrowiu

  Czytaj więcej »

 • Polityka zdrowotna w Polsce i UE

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanizacji

  Czytaj więcej »

Bytom

Dąbrowa Górnicza

Zakopane

Mysłowice

 • Zdrowie publiczne

  Jednostka prowadząca:
  Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

  Czytaj więcej »

Radom

 • Zdrowie publiczne

  Jednostka prowadząca:
  Radomska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

 • Zdrowie Publiczne

  Jednostka prowadząca:
  Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

  Czytaj więcej »

Szczecin

 
Face Upward - Widget