LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955857
W tym dzisiaj: 1080

Unikalnych odwiedzin: 117656
W tym dzisiaj: 240

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Zootechnika

Zootechnika

 

Opis

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa i zootechniki. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w zakresie tworzenia i obsługi komputerowych baz danych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) jest przygotowany do pracy w szkolnictwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent posiada zaawansowaną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie planowania i organizacji hodowli zwierząt oraz stosowania programów hodowlanych, żywieniowych i profilaktycznych w populacjach różnych gatunków zwierząt. Absolwent jest przygotowany do pracy: na kierowniczych stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej, w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, w doradztwie rolniczym, w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do pracy badawczej i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia pierwszego stopnia

Grupa treści podstawowych obejmuje przedmioty z zakresu: kształcenia w zakresie zoologii i ekologii, kształcenia w zakresie chemii, biochemii i biofizyki, kształcenia w zakresie botaniki i fizjologii roćlin, kształcenia w zakresie anatomii i fizjologii zwierzśt, kształcenia w zakresie mikrobiologii, kształcenia w zakresie ekonomii i marketingu.

Grupa treści kierunkowych obejmuje przedmioty z zakresu: kształcenia w zakresie produkcji roćlinnej, kształcenia w zakresie genetyki i metod hodowlanych, kształcenia w zakresie ńywienia zwierzśt i paszoznawstwa, kształcenia w zakresie higieny, profilaktyki i dobrostanu zwierzśt, kształcenia w zakresie chowu i hodowli zwierzśt, kształcenia w zakresie towaroznawstwa surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.

Studia drugiego stopnia

Grupa treści podstawowych obejmuje przedmioty z zakresu: kształcenia w zakresie metod badań na zwierzętach, kształcenia w zakresie statystyki matematycznej.

Grupa treści kierunkowych obejmuje przedmioty z zakresu: kształcenia w zakresie biotechniki rozrodu i diagnostyki genetycznej, kształcenia w zakresie planowania i organizacji pracy hodowlanej, kształcenia w zakresie proekologicznych metod chowu zwierzśt gospodarskich i wolnońyjścych, kształcenia w zakresie obrotu produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwa.

Gdzie?

Kraków

 • Zootechnika

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rolniczy » Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Zootechnika

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

Wrocław

Lublin

Szczecin

 • Zootechnika

  Jednostka prowadząca:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny » Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

  Czytaj więcej »

Warszawa

Siedlce

 • Zootechnika

  Jednostka prowadząca:
  Akademia podlaska w Siedlcach

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget